Licitació Contracte marc Tresoreria 2020

Es publica l'anunci de la licitació per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2020).

Data fi presentació ofertes: 11 de maig de 2020 a les 14:00h

Més informació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (des del Perfil del contractante -> Criterios de búsqueda-> Organización contratante: Comunitat Autònoma de les Illes Balears; Nombre O. contratación: Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores -> Buscar. Una vegada seleccionada la conselleria sel·leccionau pestanya Documentos)

Manual anunci plataformaPDF

Documents:

Nota: S'ha detectat que hi ha algunes xifres a les taules del document PDF de la Proposta d'adjudicació que no es veuen si s'obre el fitxer amb Adobe Acrobat Reader. Es recomana obrir-lo amb el navegador Google Chrome o bé amb un altre programa lector de PDF.

Annexes:

Annex 1. Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que s'exigeixen per participar en la licitació.docx

Annex 2. Declaració responsable relativa al compromís d'adscripció de mitjans personals a l'execució del Contracte marc.docx

Annex 3. Declaració responsable relativa al compliment de les condicions de protecció de les persones deutores hipotecàries.docx

Annex 4. Declaració responsable sobre el tractament de dades personals.docx

Annex 5. Declaració relativa al grup empresarial de l’entitat que comprengui totes les societats que formen un mateix grup, en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç.docx

Annex 6. Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social i també en matèria d'igualtat entre dones i homes.docx

Annex 7. Declaració responsable sobre la capacitat d'obrar i d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.docx

Annex 8. Declaració de confidencialitat de dades i documents (si escau).docx

Annex 9. Índex de la documentació presentada al sobre 1 “Documentació administrativa”.docx

Annex 10. Oferta sobre els criteris d’adjudicació a), b), c), d) de caràcter econòmic.docx (model revisat)

Annex 11. Certificat relatiu als convenis de col·laboració signats amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (criteri d’adjudicació e)).docx

Annex 12. Declaració responsable relativa al criteri d’adjudicació de caràcter social (criteris d’adjudicació f)).docx

Annex 13. Certificat relatiu al criteri d’adjudicació g).docx

Annex 14. Règim de tarifes bancàries en concepte de comissions per serveis bancaris.docx

Annex 15. Índex de la documentació presentada al sobre 2 “Oferta com a entitat tresorera”.docx

Annex 16. Memòria acreditativa de la consideració de l'entitat com a banca ètica.docx

Annex 17. Índex de la documentació presentada al sobre 3 “Oferta com a banca ètica”.docx

Annex 18. Comunicació identificativa de la documentació en poder de l’Administració.docx

Annex 19. Comunicació d’oposició a consulta de la identitat de les persones representants mitjançant Sistema de Verificació de Dades d’Identitat.docx

En virtut de la clàusula 5.2 del Plec de clàusules particulars, es publica la llista d'ens instrumentals i centres docents dins de l'àmbit subjectiu del Contracte marc:

Ens del sector públic instrumental autonòmic: Fulla de Càlcul 

Centres docents públics no universitaris: Fulla de Càlcul

Notes explicatives:

Respostes a preguntes de possibles entitats licitadores: