Préstec amb el Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Facilitat financera de l'any 2019

L'any 2019, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha formalitzat un contracte de préstec a 10 anys, inclosos 2 anys de carència, amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Facilitat financera .

Actualment, l'import  nominal formalitzat és de 602.750.000 €, que es desglossa en:

 

Tram I: 557.480.000 €, per cobrir els venciments de deute del primer trimestre de 2019.

Tram II: 12.720.000 €  per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, corresponents als desemborsaments del primer al quart trimestre de 2019.

Tram III : 32.550.000 €, per finançar l'objectiu de dèficit de l'any 2019 (0,1% sobre PIB regional)

Necessitats de finançament Import nominal Data signatura  Tipus d'interès fix
1r trimestre 2019          568.850.000 € Contracte:
25/02/2019
1,019%
2r trimestre 2019            11.350.000 € 1a addenda:
16/04/2019
0,640%
3r trimestre 2019            11.360.000 € 2a addenda:
19/07/2019
0,000%
4t trimestre 2019            11.190.000 € 3a addenda:
25/10/2019
0,000%
Total formalitzat:         602.750.000 € Tipus mig ponderat: 0,974%

Refinançament d'operacions d'endeutament amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)

L'any 2019 la Direcció General del Tresor i Política Financera ha fet un procés de refinançament d'operacions amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)  per mitjà de la concertació de 3 préstecs amb entitats financeres per millorar les condicions  de la cartera de préstecs de la Comunitat Autònoma.

Les operacions adjudicades són les següents:

Data formalització Entitat financera Import Tipus d'interès nova operació Préstec FFCA que se cancel.la Cancel.lació anticipada
 total / parcial
Tipus d'interès op. a cancel.lar
19/11/2019 Liberbank      100.000.000,00 € Fix 0,12% FFCA-FF 2018 Parcial Fix 0,877%
Banco Sabadell         84.500.000,00 € Fix 0,20%
BBVA         15.500.000,00 € Fix 0,30%
  Total      200.000.000,00 €        

En el marc de les autoritzacions del Consell de Govern de 18 de gener de 2019, del Consell de Ministres d'1 de febrer de 2019 i de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital de 28 de març de 2019, i després d'un procés de licitació obert, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha tancat les operacions de préstec amb entitats financeres següents:

Data formalització Entitat Nominal Venciment Amortització Tipus d'interès Període d'interès
11/04/2019 Banco Sabadell               75.000.000 € 11/04/2029 Bullet Fix 0,890% Anual
12/04/2019 Bankia               42.000.000 € 12/04/2027 Bullet Fix 0,982% Anual
Total:         117.000.000,00 €