Licitació Contracte marc de Tresoreria 2022

Estat licitació: adjudicada. El resultat es pot consultar en Informació contracte.

Data publicació anunci: 6  d'abril de 2022

Objecte: contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2022.

Data fi de presentació d'ofertes: 11 de maig de 2022 fins a les 23:59h.

És un contracte exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, això no obstant es tramita d'acord amb els principis de publicitat , transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte.

Mitjà de licitació: Plataforma de  Contractació del Sector Públic (veure document informatiu PDF)

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/nY_LaoNAGIWfJQ8Q5ndujsvRMWrwlo4zibMRCW1qqVpCKCFPX1OybQs9uwMf3-Egh9o1JQGmAfYJOiA39Z_Dqb8M89S_37vjHY2rKNqkGIQmCnCujOHpvWK0X5B2QeCHSPjb4L4RRiJqt7bmOksAsnSjcuMxSDB_AL9MtAvgd9LGO5kFBKrwaRnZ1kVTJ9gD4MhO83lc_jToALTTb-KjOGqSQyugvCXXUh2vl6YxN2KNlTs57dnZnFarhzjUQsjQk1CJOISMWa5Kv8AY6L_FZTqPz2h0ry-6HnM2rOUXQcrttw!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Nh/

Data publicació Document Veure document
06/04/2022

Aprovació de la despesa

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 d'abril de 2022, per la qual s’aprova la despesa i els plecs del Contracte marc de Tresoreria 2022PDF
06/04/2022

Plecs

Plec de clàusules particulars (PCP)PDF

Plec de prescripcions tècniques  (PPT)PDF

25/04/2022

Membres de la Comissió tècnica

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es
designen els membres de la Comissió tècnica del Contracte marc de Tresoreria 2022PDF

12/05/2022

Acta reunió obertura sobre 1

Acta de la primera sessió de la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre número 1 de documentació administrativa PDF

17/05/2022

Acta reunió obertura sobre 2 i 3

Acta de la segona sessió de la Comissió Tècnica per a l’obertura dels sobres número 2
(oferta com entitat tresorera) i número 3 (oferta com a entitat col·laboradora
o com a banca ètica) PDF

24/05/2022

Informe valoració ofertes

Informe sobre les ofertes presentades per a l'adjudicació del Contracte marc PDF
25/05/2022

Proposta d'adjudicació

Proposta de la Comissió Tècnica d’adjudicació del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2022  
10/06/2022

Resolució d'adjudicació

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’adjudica el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2022 PDF

Annexos:

1) Models per presentar l'oferta

D'acord amb la clàusula 14.7 del PCP "Tota la documentació de l’oferta s’ha de presentar per mitjà de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (perfil d’empresa) en el mateix format del model facilitat a l’anunci de licitació i s’ha de signar electrònicament en la Plataforma de Contractació del Sector Públic quan es presenti l’oferta".

Els annexos són els següents, que s'han de presentar en format de full de càlcul (Excel o LibreOffice Calc) signat electrònicament:

Entitats licitadores Sobres 
Tresoreres  Sobre 1 Fulla de Càlcul  Sobre 2 Fulla de Càlcul
Col·laboradores

 Sobre 3 Fulla de Càlcul

Col·laboradores en qualitat de banca ètica

Totes les persones indicades en l’oferta com a representants d’entitat licitadora han de signar electrònicament l’oferta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

2) Annex voluntari previ a l'adjudicació definitva

Un cop la Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors requereixi a les entitats proposades com a adjudicatàries la presentació de la documentació de la clàusula 26 del PCP, es pot presentar aquest Annex, que es voluntari:

Annex 18. Comunicació identificativa de la documentació en poder de l’Administració Editor de Text

Aquest Annex 18 no s'ha de presentar en cap sobre per la licitació.

Informació sobre l'àmbit subjectiu

Poden consultar l'àmbit subjectiu en l'apartat d'aquesta web "Àmbit subjectiu Contracte marc de Tresoreria"

Informació sobre el càlcul i la justificació de les comissions de custòdia

Podeu consultar les dades dels saldos bancaris de l'Administració CAIB (sense incloure ens instrumentals ni centres docents públics) publicades en format de dades obertes en aquest enllaç:

https://catalegdades.caib.cat/Hisenda/Saldos-dels-comptes-bancaris-de-l-Administraci-CAI/ibn7-6pqs

Podeu descarregar el full de càlcul següent per fer simulacions del càlcul de la comissió de custòdia, així com per presentar la justificació de la comissió en cas de resultar entitat adjudicatària.

Càlcul comissió custòdia Fulla de Càlcul

Notes explicatives

Nota núm. 1: Condicions de prudència financera aplicables a la licitació de les operacions de crèdit a curt termini de l’Administració CAIB d’import total 450.000.000 €