Préstec amb el Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Facilitat financera de l'any 2020

L'any 2020, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha formalitzat un préstec a 12 anys, amb 4 anys de carència,  amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Facilitat financera .

Aquest endeutament s'ha fet en els límits que estableixen les autoritzacions dels apartats 2 i 3 de l’article 37 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i amb les autoritzacions dels acords del Consell de Govern de 14 de febrer, 5 de juny, 26 d’octubre i 9 de desembre de 2020, i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 31 de gener, 20 de març, 14 de maig, 19 de juny, 25 de setembre, 16 de novembre i 27 de novembre de 2020.

L'import  nominal formalitzat és de 1.437.560.000 €, que es desglossa en:

 

Tram I: 1.232.010.000 €, per cobrir els venciments de deute del primer al quart trimestre de 2020.

Tram II: 12.720.000 €  per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, corresponents als desemborsaments del primer al quart trimestre de 2020.

Tram III dèficit 2019, que es desglossa en:

81.000.000 €, per finançar el primer tram de la desviació de l’objectiu de dèficit de 2019 pendent de finançar per la Comunitat Autònoma. Alhora, aquest tram es desglossa en:

     - Tram A: fins 48.000.000 €, per finançar la desviació de l’objectiu del dèficit de l’exercici 2019        pendent de finançar per l’impacte del canvi del SII IVA.

      - Tram B: 33.000.000 €, per finançar la resta de desviacions de l’objectiu del dèficit de l’exercici 2019 pendent de finançar.

52.000.000 €, per finançar el segon tram de la desviació de l’objectiu de dèficit de 2019 pendent de finançar per la Comunitat Autònoma.

Tram III dèficit 2020: 59.830.000 €, per finançar l’objectiu de dèficit de 2020 (0,2% sobre PIB regional)

Necessitats de finançament Import nominal Tipus d'interès fix
1r trimestre 2020          798.730.000 € 0,315%
2n trimestre 2020            86.950.000 € 0,584%
Primer tram desviació objectiu dèficit 2019            81.000.000 € Tram A,  48.000.000 €: 0%
Tram B,  33.000.000 €: 0,584%
3r trimestre 2020          288.190.000 € 0,267%
4t trimestre 2020            70.860.000 € 0,044%
Objectiu dèficit 2020
(0,2% PIB)
           59.830.000 € 0,044%
Segon tram desviació objectiu dèficit 2019            52.000.000 € 0,044%
Total:     1.437.560.000 €

Refinançament d'operacions d'endeutament amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)

L'any 2020 la Direcció General del Tresor i Política Financera ha fet un procés de refinançament d'operacions amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)  per mitjà de la concertació de préstecs amb entitats financeres per millorar les condicions financeres de la cartera de préstecs de la Comunitat Autònoma.

Les noves operacions s'han fet en els límits que estableix l’article 37.3, tercer paràgraf, de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 , i amb les autoritzacions dels acords del Consell de Govern de 14 de febrer i 28 de setembre de 2020, i del Consell de Ministres de 24 de març i 13 d’octubre de 2020.  A més, les operacions han comptat amb l'autorització de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per resolucions del director general del Tresor i Política Financera, ja que totes s'han fet en termes de prudència financera.

Les operacions adjudicades són les següents:

Entitat financera Import Data venciment Tipus d'interès nova operació Préstec FFCA
 que se cancel.la
Cancel.lació anticipada
 total / parcial
Tipus d'interès op. Cancelada Signatura
Caixabank      152.706.032,42 € 26/06/2023 Fix 0% FFCA-FFPP 2012
( 4 préstecs)
Total Fix 0,834% 07/08/2020
Caixabank         47.494.503,51 € 31/12/2023 Fix 0% FFCA-FFPP 2013 Total Fix 0,834% 06/10/2020
Caixabank      235.834.237,92 € 13/11/2023 Fix 0% FFCA-FLA 2012 Total Fix 0,834% 06/10/2020
Santander       150.000.000,00 € 30/09/2029 Fix 0,32% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% 08/10/2020
Bankia         62.500.000,00 € 30/09/2029 Fix 0,29% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% 08/10/2020
Caixabank      393.100.209,99 € 19/02/2023 Fix 0% FFCA-FLA 2013 Total Fix 0,834% 04/11/2020
Liberbank         25.000.000,00 € 31/07/2024 Fix 0% FFCA -FLA 2014 Parcial Fix 0,834% 04/11/2020
Liberbank         25.000.000,00 € 31/01/2025 Fix 0% FFCA-FF 2015 Parcial Fix 0,834% 04/11/2020
Abanca      100.000.000,00 € 31/01/2025 Euribor 12 mesos + 0,525% FFCA-FF 2015 Parcial Fix 0,834% 04/11/2020
Liberbank         25.000.000,00 € 31/07/2027 Fix 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% 04/11/2020
BBVA      185.000.000,00 € 31/07/2027 Fix 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% 20/11/2020
Santander *         75.000.000,00 € 30/09/2029 Fix 0,32% FFCA-FF 2019 Parcial Fix 0,974% 20/11/2020
Liberbank*         25.000.000,00 € 31/07/2027 Fix 0% FFCA-FLA 2017 Parcial Fix 0,844% 20/11/2020
Sabadell         22.365.016,16 € 31/07/2024 Fix 0% FFCA -FLA 2014 Parcial Fix 0,834% 20/11/2020
Total   1.524.000.000,00 €            

* Es tracta d'un 2n contracte de préstec, per cancel·lar parcialment la mateixa operació


En el marc de les autoritzacions del Consell de Govern de 14 de febrer de 2020, del Consell de Ministres de 24 de març de 2020 i de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital d'11 de juny de 2020, i després d'un procés de negociació bilateral, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha tancat les operacions de préstec amb entitats financeres següents:

Entitat Nominal Venciment Amortització Fix/Variable Tipus d'interès ofert Tipus fixat Període d'interès Comissions
Abanca       100.000.000 €  Juny 2030  Bullet Variable Euribor 3 mesos més marge s/Tresor +16 pb Euribor a 3 mesos + 0,82% Trimestral No
Liberbank       100.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor +17 pb 0,628% Anual No
Bankia         75.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor +19 pb 0,657% Semestral No
Santander         40.000.000 €  Juny 2030  Bullet Fix Tresor + 20 pb 0,663% Trimestral No
Total       315.000.000 €  

Nota: El tipus referenciat a Tresor fixat 3 dies hàbils abans de la formalització del contracte de préstec