Licitació Contracte marc de Tresoreria 2021

(Darrera actualització: 15 de juny de 2021)

Estat licitació: adjudicada. El resultat es pot consultar en Informació contracte

Publicació anunci licitació: 31 de març de 2021

Data fi de presentació d'ofertes: 5 de maig de 2021 fins a les 23:59h

No es publica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. És un contracte exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, això no obstant es tramita d'acord amb els principis de publicitat , transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte.

Documents:

Documents
Data publicació Document Veure document
31/03/2021

Aprovació de la despesa

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 31 de març de 2021, per la qual s’aprova la despesa i els plecs del Contracte marc de Tresoreria 2021PDF
31/03/2021

Plecs

Plec de clàusules particulars (PCP)PDF

Plec de prescripcions tècniques  (PPT)PDF

31/03/2021

Membres de la comissió tècnica

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es designen els membres de la Comissió tècnica del Contracte marc de Tresoreria 2021 PDF
14/05/2021

Acta reunió obertura sobre 1

Acta de la primera sessió de la Comissió Tècnica per a l’apertura del sobre número 1 de documentació administrativa PDF
31/05/2021

Acta reunió obertura sobre 2/3

Acta de la segona sessió de la Comissió Tècnica per a l’apertura del sobre número 2 (oferta com entitat tresorera) o número 3 (oferta coma a banca  ètica)PDF
27/05/2021 Informe valoració ofertes Informe sobre les ofertes presentades per a l'adjudicacio del Contracte marcPDF
27/05/2021 Proposta d'adjudicació Proposta de la Comissió Tècnica d’adjudicació del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2021 PDF 
14/06/2021

Adjudicació

Resolució adjudicació Contracte marc Tresoreria 2021 PDF


Annexos:

D'acord amb la clàusula 14.7 del PCP "Tota la documentació de l’oferta s’ha de presentar en el mateix format del model facilitat a l’anunci de licitació en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (http:/deute.caib.es) i s’ha de signar electrònicament".

Els annexos són els següents, que s'han de presentar en format de full de càlcul (Excel o LibreOffice Calc) signat electrònicament:

Annexos
Entitats licitadores Sobres 
Tresoreres  Sobre 1 Fulla de Càlcul  Sobre 2 Fulla de Càlcul
Col·laboradores-banca ètica  Sobre 3 Fulla de Càlcul

En la Nota explicativa núm. 3 es detallen les instruccions per signar electrònicament fulls de càlcul mitjançant Autofirma.

Així mateix, un cop la Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors requereix a les entitats proposades com a adjudicatàries la presentació de la documentació de la clàusula 26 del PCP, es pot presentar aquest Annex, que es voluntari:

Annex 18. Comunicació identificativa de la documentació en poder de l’Administració Editor de Text

Informació sobre l'àmbit subjectiu:

Poden consultar l'àmbit subjectiu en àmbit subjectiu Contracte marc de Tresoreria

Informació sobre el càlcul de les comissions de custòdia

Poden descarregar el full de càlcul següent per fer simulacions del càlcul de la comissió de custòdia.

- Cálcul comissió custòdia Fulla de Càlcul

Poden consultar la justificació d'aquestes comissions en Informació sobre la liquidació de les comissions bancàries del Contracte marc de Tresoreria 2021

Correccions d'errors

Correcció núm. 1: Correcció error  Nota explicativa núm. 1


Notes explicatives:

Nota núm. 1: Condicions de prudència financera aplicables a la licitació de les operacions de crèdit a curt termini de l’Administració CAIB d’import total 450.000.000 € PDF

Nota núm. 2: Instruccions / Recomanacions per a comprimir amb contrasenya els fitxers a presentar i per a l’obtenció del HASH d’aquests fitxers PDF

Nota núm. 3: Instruccions per a la signatura electrònica del fulls de càlcul amb Autofirma PDF

Autofirma permet la signatura d'un full de càlcul per part de 2 persones. Quan signa la primera persona, es genera un fitxer d'extensió ".csig". A continuació, la segona persona ha de signar aquest primer fitxer ja signat d'extensió ".csig" i com a resultat, es genera un nou fitxer ".csig.csig"

Respostes a preguntes realitzades per possibles entitats licitadores: