Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Resolució d'incidències amb una entitat financera per cobrament de comissions indegudes.

Resolució d'incidències amb una entitat financera adjudicatària del Contracte marc de Tresoreria per cobrament de comissions indegudes.

Codi SIA

2413384

Persones destinatàries

Ens del sector públic autonòmic o centres amb autonomia de gestió econòmica dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Requisits

Acreditació d'haver reclamat prèviament per correu electrònic a l'entitat financera la resolució de la incidència sense tenir un resultat satisfactori.

Observacions

Informació sobre el Contracte marc de Tresoreria 2022 per als ens instrumentals del sector públic autonòmic i pels centres docents públics d'educació no universitària:

http://www.caib.es/sites/deute/ca/informacia_ens_i_centres_docents/

Òrgan Instructor

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177111

(gfspi@tresorer.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar