Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Transformació


En cas de transformació d’una societat cooperativa en un altre tipus de societat, l’assemblea general haurà d’aprovar els nous estatuts socials de la nova societat.

De l’acord de transformació aprovat (el qual inclou els nous estatuts socials) es farà un certificat, el qual s’ha de protocol·litzar davant una notària o un notari, i es presentarà mitjançant tràmit telemàtic:

a) Una còpia simple electrònica de l’escriptura de transformació.

b) Justificant de la liquidació de l’impost de transmissions i actes jurídics documentats (Model 600) en format electrònic (hi ha d'aparèxier el nom i núm de CIF de la cooperativa).