Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Dipòsit de comptes anuals


1. Les cooperatives han de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la seva activitat, d'acord amb el que estableix el Codi de Comerç i normativa comptable, amb les peculiaritats contingudes en aquesta llei i normes que la despleguin.

Les cooperatives poden formular els comptes anuals en model abreujat quan concorrin les mateixes circumstàncies contingudes en els articles 181 i 190 de la Llei de societats anònimes.

2. El consell rector ha de formular obligatòriament, en un termini màxim de tres mesos, comptadors des de la data del tancament de l'exercici social establerta estatutàriament, els comptes anuals, l'informe de gestió i una proposta d'aplicació dels excedents disponibles o d'imputació de pèrdues.

3. L'informe de gestió també ha de recollir les variacions hagudes en el nombre de socis.

4. El consell rector ha de dipositar en el registre de cooperatives de les Illes Balears, en el termini d'un mes des que es van aprovar, un certificat dels acords de l'assemblea general d'aprovació dels comptes anuals i d'aplicació dels excedents o imputació de les pèrdues. Ha d'adjuntar al certificat un exemplar de cada un dels comptes esmentats, l'informe de gestió, l'informe dels interventors de comptes i l'informe dels auditors, quan la societat estigui obligada a auditoria o aquest s'ha fet a petició de la minoria. Si algun o diversos dels comptes anuals s'ha formulat en forma abreujada, s'ha de fer constar en el certificat, juntament amb l'expressió de la causa.


En resum, la documentació que s’ha d’aportar al Registre de Cooperatives és la següent:

a) Certificat dels acords de l’assemblea general d’aprovació dels comptes anuals i d’aplicació dels excedents o imputació de les pèrdues, expedit i signat pel secretari, i amb el vistiplau del president. També ha d’expressar si algun o varis dels comptes anuals s’han formulat de forma abreujada (quan concorrin les mateixes circumstàncies contingudes en els articles 181 i 190 de la Llei de societats anònimes), la qual cosa es farà constar en el certificat amb indicació de la causa.

b) Memòria, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys, signats a tots i cada un dels fulls per la totalitat dels membres del consell rector.

c) Informe de gestió, signats a cada un dels fulls per la totalitat dels membres del consell rector, el qual ha de recollir les variacions hagudes en el nombre de socis, d’acord amb l’article 86.3 de la Llei 1/2003.

d) Informe de/dels interventor/s de comptes. L’informe dels auditors, quan la societat estigui obligada a auditar els comptes o s’ha fet a petició de la minoria.

e) Certificat acreditatiu del número de socis, expedit i signat pel secretari, i amb el vistiplau del president,  i que ha d'expressar les altes i baixes (aquesta informació es pot incorporar al certificat dels acords de l’assemblea general, per tal d’unificar dos documents en un sol document).

IMPORTANT!!!

Per presentar-ho digitalment, tota la documentació abans esmentada (apartats a), b), c), d) i e)) ha de ser emplenada i signada. Posteriorment, s'escanejarà  i es signarà electrònicament mitjançant el certificat digital de la cooperativa a través del programari Adobe Acrobat Reader DC o a través del programari "Autofirma". Una vegada signat digitalment, el pdf resultant es podrà adjuntar a la sol·licitud electrònica de dipòsit dels comptes anuals.

Termini de presentació

El Consell Rector està obligat a formular, en un termini màxim de tres mesos computats a partir de la data de tancament de l'exercici social, els comptes anuals. Disposarà d'un mes, des de la seva aprovació (màxim fins el dia 30 de juny), per sol·licitar el dipòsit de les mateixes en el Registre de cooperatives a través del tràmit electrònic. (Si l’exercici econòmic és any natural: fins dia 31 de juliol posterior al tancament del exercici comptable / Si l’exercici econòmic és any escolar: fins dia 31 de març posterior al tancament del exercici comptable).

* D’acord amb el Decret 65/2006, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre de Cooperatives de les Illes Balears, el Registre de Cooperatives NO pot facilitar còpies dels comptes anuals a cap persona física o jurídica.