desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Funcions

El Registre de Cooperatives té les funcions següents:


a) Qualificar, inscriure i certificar els actes als quals es refereix aquesta llei.

b) Legalitzar els llibres obligatoris de les entitats cooperatives.

c) Rebre en dipòsit els comptes anuals, així com el certificat acreditatiu del nombre de socis al tancament de l'exercici econòmic.

d) Rebre en dipòsit, en cas de liquidació de la cooperativa, els llibres i la documentació social.

e) Expedir certificats sobre la denominació de les cooperatives.

f) Dictar instruccions i resoldre les consultes que siguin de la seva competència.

g) Qualsevol altra atribuïda per aquesta llei o per les seves normes de desplegament.