Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpgAtorgament/Revocament de poders


1. L’atorgament i el revocament de poders s’ha d’inscriure mitjançant una còpia simple electrònica, la qual ha de contenir el certificat de l’acta de l’acord d’atorgament / revocament (en cas que ja hi hagués una persona amb poders atorgats anteriorment) i/o d’atorgament de poders. A més, s’especificarà a l’esmentat certificat quins tipus de poders es revoquen/atorguen: generals o especials, i es detallaran totes les facultats que es deleguen a la persona a la qual s’atorguen els poders. Aquestes facultats no poden coincidir amb les facultats indelegables de l’assemblea general i les del consell rector que es recullen als articles 39 i 52 de la Llei 1/2003. El certificat de l'acord esmentat s'ha d'elevar a escriptura pública electrònica, la qual s'ha d'inscriure en el registre de cooperatives de les Illes Balears mitjançant tràmit telemàtic, al qual s’hi adjuntarà una còpia simple electrònica de l’escriptura pública.