desc_Banner Reg. Cooperatives.jpgAtorgament/Revocament de poders


1. L’atorgament i el revocament de poders s’ha d’inscriure mitjançant la presentació al Registre de Cooperativa d'una còpia simple i la primera còpia de l'escriptura, la qual ha de contenir el certificat de l’acta de l’acord d’atorgament / revocament (en cas que ja hi hagués una persona amb poders atorgats anteriorment) i/o d’atorgament de poders. A més, s’especificarà a l’esmentat certificat quins tipus de poders es revoquen/atorguen: generals o especials, i es detallaran totes les facultats que es deleguen a la persona a la qual s’atorguen els poders. Aquestes facultats no poden coincidir amb les facultats indelegables de l’assemblea general i les del consell rector que es recullen als articles 52 i 66.2 de la Llei 5/2023. El certificat de l'acord esmentat s'ha d'elevar a escriptura pública, la qual s'ha d'inscriure en el registre de cooperatives de les Illes Balears mitjançant tràmit telemàtic, al qual s’hi adjuntarà una còpia simple i la primera còpia de l’escriptura pública.