Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg


Novetats

1. D’acord amb l’article 14.2.a) de la llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, en aquest cas les societats cooperatives, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Per tant, la presentació de documentació per part de les societats cooperatives es podrà fer en paper fins el dia 2 d'octubre de 2020 o per via telemàtica a través de la REDSARA* (fins que el Registre de Cooperatives tingui un procediment telemàtic propi), i a partir del dia 2 d'octubre de 2020 s'haurà de fer obligatòriament per via telemàtica a través de la REDSARA* al mateix enllaç.

*Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat

2. IMPORTANT!: En relació amb els llibres societaris (ACTES, I REGISTRE DE SOCIS), NOMÉS s'ha de sol·licitar la legalització dels mateixos a través de la REDSARA, especificant quin/s llibre/s sol·licita legalitzar. Per tant, a la sol·licitud de la REDSARA NO s'ha d'adjuntar cap llibre en blanc en format pdf, atès que el Registre de Cooperatives, una vegada inscrita la legalització dels llibres societaris, us remetrà electrònicament la Resolució corresponent JUNT AMB ELS LLIBRES SOCIETARIS LEGALITZATS que s'hagin sol·licitat.

3. IMPORTANT!: En relació als llibres comptables en format pdf, ja NO s'ha de deixar la primera fulla en blanc a l'arxiu corresponent, atès que el Registre de Cooperatives hi afegirà la primera fulla amb la corresponent diligència signada digitalment.

4. IMPORTANT!: Les escriptures que s'adjuntin a qualsevol sol·licitud iniciada a través de la REDSARA han de tenir format ELECTRÒNIC. Per tant, per sol·licitar la inscripció telemàtica de l'escriptura corresponent al Registre de Cooperatives, heu de demanar al/a la notari/ària que us expedeixi una còpia simple electrònica de l'escriptura i adjuntar-la a la sol·licitud telemàtica a través de la REDSARA.

5. IMPORTANT!: Per sol·licitar el dispòsit dels comptes anuals a través de la REDSARA:

- En primer lloc, la documentació preceptiva a presentar (certifcat d'aprovació dels comptes anuals, memòria, balanços, compte de pèrdues i guanys, informe de gestió, informe de l'interventor, i certificat del número de socis) han d'estar signat pels membres del consell rector que estableix l'article 45 del Decret 65/2006, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre de Cooperatives de les Illes Balears.

- En segon lloc, s'ha d'escanejar tota la documentació signada prèviament i convertir-la en un arxiu en format pdf.

- En tercer lloc, s'ha signar l'esmentat arxiu pdf amb la signatura digital* de la cooperativa, la qual ha de ser VISIBLE a la primera pàgina.

- Finalment, una vegada signat digitalment el pdf, s'ha sol·licitar el dipòsit dels comptes anuals a través de la REDSARA, adjuntant-hi el pdf abans esmentat.

*Per signar digitalment documentació escanejada en format PDF (Descarregau aquí el manual de l'usuari de com signar digitalment un arxiu PDF amb el programari Adobe Acrobat Reader DC).