desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg


Dissolució, Liquidació i/o Extinció


1. La inscripció de la dissolució de les societats cooperatives que estableixen els articles 109 i concordants de la Llei de cooperatives, s’ha de fer mitjançant una escriptura pública o un testimoni judicial de la sentència ferma per la qual es declara la dissolució de la societat. Si la cooperativa s’ha constituït per un temps determinat, el Registre n’haurà d’inscriure d’ofici la dissolució, excepte quan se n’hagi inscrit la pròrroga abans del compliment del termini de durada establert inicialment. Per inscriure la dissolució per desqualificació cal tenir en compte allò que preveu l’article 41 del Reglament de Cooperatives.

2. El termini per sol·licitar la inscripció de la sol·licitud és d’un mes des de l’atorgament de l’escriptura pública de l’acord de dissolució, la qual ha de recollir expressament la causa o les causes que la motiven, de conformitat amb el que estableix l’article 109 de la Llei de Cooperatives. A més, s’ha d’adjuntar l’acreditació de la publicació de l’anunci de dissolució en un dels diaris de més circulació de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment del que disposa l’article 112 de la Llei esmentada.

3. El nomenament i l’acceptació dels liquidadors, com també el cessament, s’ha d’inscriure en el Registre d’acord amb el procediment fixat en l’article 34 del Reglament de cooperatives o, si pertoca, en virtut d’una resolució judicial. El nomenament pot ser simultani o posterior a la dissolució.

4. Per a la inscripció i el cessament dels interventors de la liquidació a què es refereix l’article 98 de la Llei de cooperatives, és necessària la resolució judicial corresponent.

5. D’acord amb l’article 111 de la Llei de cooperatives, una vegada acabada la liquidació i la distribució de l’haver social, els liquidadors han de presentar una escriptura pública en la qual hi consti el balanç final de la liquidació i les seves operacions i han de sol·licitar al Registre de Cooperatives de les Illes Balears la cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada en el termini de quinze dies des de l’atorgament de l’escriptura.

6. En l’escriptura, a més del balanç final de la liquidació i les seves operacions, hi han de constar les manifestacions dels liquidadors següents:

a) Que, els liquidadors de la cooperativa, i, si pertoca, els interventors a què es refereix l’article 112 de la Llei de societats cooperatives, han censurat el balanç final i el projecte de distribució de l’actiu i que han estat sotmesos a l’assemblea general o, si escau, publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de més circulació de la localitat del domicili social de la cooperativa.

b) Que,ha transcorregut el termini per impugnar l’acord a què es refereix l’article 114.2, segon paràgraf, de la Llei de societats cooperatives sense que s’hagin presentat impugnacions o que sigui ferma la sentència que les hagi resolt.

c) Que, s’han satisfet els deutes socials íntegrament o que s’han consignat, cas en què s’ha d’indicar la identitat dels creditors, imports dels crèdits i entitat en què s’han consignat.

d) Que, s’ha reintegrat als socis l’import del fons de reserva per al reemborsament de les aportacions, com també altres fons socials voluntaris i les aportacions al capital social actualitzades o revalorades.


La documentació a presentar al Registre de Cooperatives és la següent:


a) Una còpia simple i la primera còpia de l'escriptura pública de dissolució, liquidació i/o extinció.

L’escriptura contindrà:

a.1) Certificat protocol·litzat de la dissolució, liquidació i/o extinció, dels acords de nomenament de liquidador/s (si s’ha procedit a la liquidació),

a.2) El balanç final i el projecte de distribució de l'actiu de la cooperativa

a.3) Publicació de la dissolució, liquidació i/o extinció en el BOIB i en un diari de major circulació del domicili social de la cooperativa.

b) Tots els llibres societaris i comptables legalitzats anteriorment en el Registre de Cooperatives.