Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció


desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Terminis

El termini per resoldre i notificar la qualificació prèvia i la constitució d’una cooperativa és de 60 dies hàbils des del dia en què s’ha registrat el tràmit telemàtic corresponent.(es consideren dies hàbils els dies compresos de dilluns a divendres, excepte dissabte, diumenge i festius)

El termini per resoldre i notificar la constitució d’una microcooperativa és de 15 dies hàbils des de el dia en que s’ha registrat el tràmit telemàtic corresponent.


D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, qualsevol altre tipus d’acord social amb obligació d’inscriure’s es regirà pel termini establert a l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és a dir, el termini màxim serà de tres mesos. Aquest termini es compta:

a) En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.

b) En els iniciats a sol·licitud de l'interessat, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o organisme competent per a la seva tramitació.


El silenci administratiu serà negatiu en tots els procediments, excepte en la constitució de microcooperatives que serà positiu.