desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Terminis

El termini per resoldre i notificar la qualificació prèvia i la constitució d’una cooperativa és de 60 dies hàbils des del dia en què s’ha presentat la sol·licitut telemàtica corresponent (no es consideren dies hàbils els dissabtes, diumenges i festius).

El termini per resoldre i notificar la constitució d’una microcooperativa és de 15 dies hàbils des del dia en que s’ha presentat la sol·licitud corresponent sempre i quan s'hagi fet servir el model d'estatuts que es posa a disposició dels interessats en aquesta mateixa pàgina. En el cas que no es faci servir aquest model, el termini per resoldre és de 60 dies hàbils.


D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2023, de 8 de març, de societats cooperatives de les Illes Balears, qualsevol altre tipus d’acord social amb obligació d’inscriure’s es regirà pels terminis establerts a  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.