Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

Banner Reg. Cooperatives.jpg

Classes de cooperatives


Les societats cooperatives es poden classificar atenent diferents criteris.

A) Segons la integració o col·laboració, les cooperatives poden dividir-se en:

- Cooperatives de primer grau

Aquelles integrades com a mínim per tres socis.

- Cooperatives de segon o ulterior grau

Aquelles constituïdes, almenys, per dues cooperatives de primer grau. També poden associar-se persones jurídiques, empresaris individuals i socis de treball.

B) Segons el tipus d’activitat que duguin a terme, la finalitat i l’objecte social, poden distingir-se les classes de cooperatives següents:

a) Cooperatives de treball associat

La cooperativa és propietat dels treballadors i el seu objectiu és proporcionar als socis llocs de treball. Allò que es cooperativitza és el treball.

b) Cooperatives de consumidors i usuaris

El seu objectiu és el subministrament de béns i serveis adquirits a tercers o produïts per si mateixes, per a ús o consum dels socis o de qui hi conviu i, en certs casos, de tercers. També s’ocupen de l’educació, formació i defensa dels seus socis i dels consumidors i usuaris en general.

c) Cooperatives d’habitatges

Tenen per objecte la satisfacció de les necessitats dels socis, en relació amb les activitats immobiliàries de construcció i rehabilitació d’habitatges, instal•lacions i locals, així com el subministrament de serveis complementaris.

d) Cooperatives agràries

Associen titulars d’explotacions agropecuàries o forestals per tal d’aconseguir aprofitar-les millor, així com millorar la població agrària i el desenvolupament del món rural.

e) Cooperatives d’explotació comunitària de la terra

Els titulars de drets d’ús i aprofitament de terres o altres béns immobles susceptibles d’explotació agrària cedeixen els seus drets a la cooperativa per a l’explotació agrària en comú d’aquests béns.

f) Cooperatives del mar

Associació de persones relacionades amb activitats del mar, ries, llacunes marines, pesqueres i la indústria maritimopesquera, a fi de prestar subministraments i serveis, i realitzar operacions encaminades a la millora de les pròpies activitats o explotacions.

g) Cooperatives de transportistes

Associen persones relacionades amb activitats de transport de persones i/o coses, a fi de prestar subministraments i serveis i realitzar operacions encaminades a la millora de les pròpies activitats o explotacions.

h) Cooperatives d’assegurances

Són les que exerceixen l’activitat asseguradora. Amb normativa pròpia, la legislació de l’assegurança, supletòriament es regeixen per la legislació cooperativa.

i) Cooperatives de crèdit

Serveixen a les necessitats de finançament dels seus socis i de tercers, mitjançant l’exercici de les activitats pròpies de les entitats de crèdit.

j) Cooperatives sanitàries

Exerceixen la seva activitat a l’àrea de la salut, i estan formades per professionals de la sanitat i/o destinataris de l’assistència sanitària.

k) Cooperatives de serveis

Associen titulars d’explotacions industrials o de serveis així com professionals i/o artistes, que prestin subministraments o serveis i facin operacions que millorin les seves pròpies explotacions o activitats.

l) Cooperatives d’ensenyament

Són les que duen a terme activitats docents. Poden estar formades per professors, per alumnes, per pares d’alumnes i per personal no docent i de serveis.

m) Cooperatives d’inserció social

Les que, sense ànim de lucre i amb independència de la seva classe, atenen els seus membres, que pertanyen a col•lectius de discapacitats físics o psíquics, menors i ancians amb necessitats familiars i econòmiques, i a qualsevol altra minoria en exclusió social, per facilitar-los la integració plena en la societat.

Amb independència de la classe a què pertanyin, les cooperatives poden classificar-se també en:

a) Cooperatives d’iniciativa social

Societats sense ànim de lucre, que tenen per objecte social la prestació de serveis assistencials o la integració laboral de persones en exclusió social.

b) Cooperatives integrals

Són cooperatives amb objecte social múltiple. La seva activitat cooperativitzada és plural i compleix les finalitats pròpies de diferents classes de cooperatives en una mateixa entitat.