Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

Banner Reg. Cooperatives.jpg

Règim fiscal de les cooperatives

Es regula per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives, la qual estableix una diferenciació entre cooperatives protegides i cooperatives especialment protegides.

Tenen la consideració de cooperatives protegides les que s’adapten als principis i disposicions de la Llei de cooperatives i no estan incurses en cap de les causes de l’article 13 de la Llei 20/1990.

A) Beneficis fiscals per a les cooperatives protegides i especialment protegides:

a.1) Base imposable

Les cooperatives tributen en l'Impost sobre Societats. La base imposable es compon de resultats cooperatius i resultats extracooperatius. El 50% de la part d'uns i altres que es destini obligatòriament a el Fons de Reserva Obligatori és deduïble de la base imposable.


a.2) Tipus de gravamen

La part de la base imposable que correspon als resultats cooperatius tributa a l'20% (a l'25% per a les cooperatives de crèdit) i la part que correspon als resultats extracooperatius tributa al tipus general.


a.3) Llibertat d'amortització

Excepte les cooperatives de crèdit, gaudeixen de llibertat d'amortització dels elements de l'actiu fix nous que hagin estat adquirits en el termini de 3 anys a partir de la inscripció en el Registre de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals del Ministeri competent en matèria de treball, o , si escau, de les comunitats autònomes.

La quantitat fiscalment deduïble en concepte de llibertat d'amortització, un cop practicada l'amortització normal de cada exercici en quantia no inferior a la mínima, no podrà excedir de l'import del saldo del compte de resultats cooperatius disminuït en les aplicacions compensació de pèrdues.


Si la suma algebraica de les quantitats resultants d'aplicar els tipus de gravamen corresponents a les bases imposables derivades dels resultats cooperatius i extracooperatius, positives o negatives, és negativa, el seu import podrà compensar-se per la cooperativa amb les quota íntegres positives dels períodes impositius que concloguin en els quinze anys immediats i successius.


Aquest procediment substitueix a la compensació de bases imposables negatives que preveu l'article 25 TRLIS i per tant, no són aplicables a les cooperatives les limitacions establertes a la compensació de bases imposables negatives.

B) Incentius fiscals addicionals per a les cooperatives especialment protegides

Amb caràcter general: Bonificació de el 50% de la quota íntegra minorada prèviament, si escau, per les quotes negatives d'exercicis anteriors pendents de compensar.

Per a les cooperatives de treball associat que compleixin determinats requisits: bonificació de el 90% (durant 5 anys) de la quota íntegra.

Per a les explotacions agràries associatives prioritàries: bonificació de el 80% de la quota íntegra.