Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

Banner Reg. Cooperatives.jpg

Règim econòmic de la cooperativa


a) Aportacions al capital social

El capital social d’una cooperativa està constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i associats. Els estatuts han d’establir les aportacions obligatòries mínimes que s’exigeixen als socis, que poden ser iguals per a tots, o bé diferents per a cada classe de soci o per a cada soci en particular, atenent el compromís o l’ús potencial que cada un d’ells assumeixi en l’activitat cooperativitzada.

Habitualment, els socis tenen dret al reembors de les seves aportacions en causar baixa en la cooperativa. Tanmateix, hi pot haver aportacions el reembors de les quals en cas de baixa pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.

Les aportacions al capital social poden tenir dret a una remuneració periòdica, condicionada a l’existència de beneficis i amb un tipus d’interès limitat com a màxim a l’interès legal dels diners més tres punts.

El capital social mínim per constituir-se una cooperativa no pot ser inferior a 1.803€, totalment subscrit i desemborsat.


b) Distribució de resultats

El resultat positiu de la cooperativa no es distribueix als socis en proporció amb el capital que hagin aportat, sinó en funció de la seva participació en l’activitat cooperativitzada (la qual cosa es coneix com a retorn cooperatiu), prèvia assignació de part del resultat esmentat a uns fons socials que contribueixin al manteniment de la capacitat productiva i la solvència de la cooperativa, així com a l’educació i formació en valors cooperatius, tant dels seus socis com de la societat en general (mitjançant l’assignació de part de l’excedent al fons d’educació i promoció).

Quant a la imputació de les pèrdues que tengui la cooperativa, es fa als fons de reserva de la societat i, subsidiàriament, als socis, en proporció a les operacions que hagin duit a terme en la cooperativa.


C) Documentació social i comptabilitat

Les cooperatives han de dur al dia els llibres següents, diligenciats i legalitzats davant del Registre de Cooperatives de les Illes Balears:

C.1) Llibres societaris: 

C.1.1) Llibre d’actes de l’assemblea general, del consell rector, dels interventors, dels liquidadors i, si correspon, del comitè de recursos.

C.1.2) Llibre de registre de socis i aportacions al capital social (es poden fusionar en un sol llibre o de manera separada).

Per legalitzar-los al Registre de cooperatives, cada llibre societari ha de dur una primera pàgina en blanc i ha d'estar numerat correlativament.

C.2) Llibres comptables:  

C.2.1) Llibre de diari

C.2.2) Libre d’inventari i comptes anuals (es composa del Balanç de sumes i saldos, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys)

C.2.3) Els exigits per altres disposicions legals.

Per legalitzar els llibres comptables, cada llibre ha de dur una primera pàgina en blanc i ha d'estar numerat correlativament. El termini per legalitzar-los és, si l'exercici comptables és any natural, fins dia 30 d'abril de l'any següent a l'exercici comptable tancat,i si l'exercici econòmic és any escolar, el termini serà fins dia 31 de desembre posterior al tancament de l'exercici comptable.

Les cooperatives han de dur una comptabilitat ordenada i adequada a la seva activitat, basant-se en la normativa següent:

•Codi de comerç.

•Normes sobre aspectes comptables de les societats cooperatives, aprovades per Ordre EHA/3360/2010.

•Pla General de Comptabilitat (aprovat pel Reial decret 1514/2007) i/o el de PIME (aprovat pel Reial decret 1515/2007).

•Normativa específica sobre cooperatives de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears.

D) Els comptes anuals s’han de dipositar anualment en el Registre de Cooperatives de les Illes Balears. Si l'exercici comptable és any natural, el termini serà fins el dia 31 de juliol de l'any següent a l'exercici comptable tancat, i si l'exercici comptables és any escolar, el termini serà fins el dia 31 de març de l'any següent a l'exercici comptable tancat.

La documentació dels comptes anuals que s'ha de dipositar al Registre de cooperatives és la següent:

- Un certificat dels acords de l’assemblea general d’aprovació dels comptes anuals i d’aplicació dels excedents o imputació de les pèrdues, expedit i signat pel secretari, i amb el vistiplau del president. També ha d’expressar si algun o varis dels comptes anuals s’han formulat de forma abreujada, la qual cosa es farà constar en el certificat amb indicació de la causa.
- Memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys, signats a tots i cada un dels fulls per la totalitat dels membres del consell rector.
- L’informe de gestió, signats a cada un dels fulls per la totalitat dels membres del consell rector, i el qual ha de recollir les variacions hagudes en el nombre de socis, d’acord amb l’article 86.3 de la Llei indicada.
- L’informe de/dels interventor/s de comptes. L’informe dels auditors, quan la societat estigui obligada a auditar els comptes o s’ha fet a petició de la minoria.
- Certificat expedit i signat pel secretari, i amb el vistiplau del president, acreditatiu del número de socis i que ha d'expressar les altes i baixes.