desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

A) Constitució Cooperativa

1. Per constituir una societat cooperativa s’han de complir els requisits següents:

a) El nombre mínim de socis ha de ser de tres.

b) El capital social mínim és de 1.800,00 euros.

c) Cap soci no pot tenir participacions o accions que representin més d’un terç del capital social.


2. Documentació que s’ha d’aportar per constituir una societat cooperativa

2.1. Si s’opta per fer constituir la cooperativa sense fer qualificació prèvia. S’ha d’escripturar la documentació següent:

a) Model estatuts socials de cooperativa emplenats, en format pdf (És recomanable utilitzar els models d'Estatuts socials disponibles a l'enllaç anterior o en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina web).

b) Acta assemblea constituent, en format pdf (aquesta també es pot fer davant el notari en el moment de fer l’escriptura pública).

c) Certificat negatiu de denominació electrònic (S’ha de sol·licitar al Registre Central de Societats Cooperatives del Ministeri competent en matèria de treball (C/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28071 Madrid- Telf. 91 3631894- 913631895). Aquest certificat té una durada de 6 mesos, per tant, ha d’estar en vigor al moment de la seva presentació.

d) Certificat bancari de l’ingrés del capital social de la cooperativa (el mínim és de 1.800,00 euros) que les sòcies i/o els socis hagin acordat.

e) Sol·licitud del CIF de la cooperativa

 Una vegada s’hagi escripturat la documentació anterior, s’ha de procedir a fer el tràmit telemàtic del Registre de Cooperatives, al qual s’hi ha d’afegir la documentació següent:

a) Una còpia simple i la primer còpia de l’escriptura de constitució (amb la documentació esmentada als apartats a),b),c),d) i e).

b) Justificant de la liquidació de l’impost de transmissions i actes jurídics documentats (Model 600) en format electrònic (hi ha d'aparèixer el nom de la microcooperativa i núm. de CIF).

2.2. Si s'opta per fer la constitució mitjançant qualificació prèvia, s'ha d'aportar la document següent:

1) Model estatuts socials de cooperativa emplenats, en format pdf (És recomanable utilitzar els models d'Estatuts socials disponibles a l'enllaç anterior o en l'apartat "Documentació..." d'aquesta pàgina web).

2) Acta assemblea constituent, en format pdf (aquesta també es pot fer davant el notari en el moment de fer l’escriptura pública).

3) Certificat negatiu de denominació en format electrònic (S’ha de sol·licitar al Registre Central de Societats Cooperatives del Ministeri competent en matèria de treball (C/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28071 Madrid- Telf. 91 3631894- 913631895)).Aquest certificat té una durada de 6 mesos, per tant, ha d’estar en vigor al moment de la seva presentació.

Aquesta documentació s'ha de trametre escanejada i signada digitalment al Registre de Cooperatives, el qual revisarà la documentació anterior i, si s’escau, resoldrà favorablement i notificarà electrònicament a l’interessat la Resolució favorable de la qualificació prèvia junt amb els estatus socials i l’acta de l’assemblea constiuient, ambdós segellats/signats electrònicament.

Posteriorment, l’interessat ha d’escripturar la documentació següent:

a) Estatuts socials segellats/signats electrònicament

b) Acta assemblea constituent, segellada/signada electrònicament

c) Certificat negatiu de denominació en format electrònic.

d) Certificat bancari de l’ingrés del capital social de la cooperativa (el mínim és de 1.800,00 euros) que les sòcies i/o els socis hagin acordat.

e) Sol·licitud del CIF de la cooperativa

f) Resolució favorable de la qualificació prèvia.

 Una vegada s’hagi escripturat la documentació anterior, l’interessat ha de procedir a fer el tràmit telemàtic del Registre de Cooperatives, en el termini màxim de 2 mesos des de l’atorgament de l’escriptura. A l’esmentat tràmit telemàtic s’hi ha d’afegir la documentació següent:

a) Una còpia simple i primer còpia de l’escriptura de constitució (amb la documentació esmentada als apartats a), b), c),d), e) i f).

b) Justificant de la liquidació de l’impost de transmissions i actes jurídics documentats (Model 600) en format electrònic (hi ha d'aparèixer el nom de la microcooperativa i núm. de CIF).

B) Constitució Microcooperativa

1. Per constituir una societat microcooperativa s’han de complir els requisits següents:

El nombre mínim de socis ha de ser de dos i màxim de deu.
El capital social mínim és de 1.800,00 euros.
Cap soci no pot tenir participacions o accions que representin més d’un 50% del capital social.
Les microcooperatives només poden ser de Treball associat o d'Explotació comunitària de la terra.
La durada màxima de la societat microcooperativa és de set anys comptadores des de la data d'adquisició de la seva personalitat jurídica. Transcorregut aquest termini, hauran de comptar amb tres persones sòcies com a mínim i hauran d'adaptar els estatuts a la Llei 5/2023, de 8 de març, de societats cooperatives de les Illes Balears.

2. Documentació que s’ha d’aportar per constituir una societat microcooperativa

2.1. Documentació que s’ha d’aportar per constituir una societat microcooperativa de nova constitució

a) Model estatuts socials de microcooperativa emplenats, en format pdf (És recomanable utilitzar els models d'Estatuts socials disponibles a l'enllaç anterior o en l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina web).

b) Acta assemblea constituent, en format pdf (aquesta també es pot fer davant el notari en el moment de fer l’escriptura pública).

c) Certificat negatiu de denominació en format electrònic (S’ha de sol·licitar al Registre Central de Societats Cooperatives del Ministeri competent en matèria de treball (C/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28071 Madrid- Telf. 91 3631894- 913631895)). Aquest certificat té una durada de 6 mesos, per tant, ha d’estar en vigor al moment de la seva presentació.

d) Certificat bancari de l’ingrés del capital social de la cooperativa (el mínim és de 1.800,00 euros) que les sòcies i/o els socis hagin acordat.

e) Sol·licitud del CIF de la cooperativa

 En cas d'utilitzar els estatuts socials aprovats per la conselleria competent en matèria de cooperatives (disponibles a la pàgina web del registre de Cooperatives), es procedirà a la tramitació abreujada del procediment, el qual es resoldrà en un termini no superior a 15 dies hàbils, la tramitació del qual, exclou el tràmit de qualificació prèvia. En cas de no utilitzar els estatuts socials abans esmentats, el termini per resoldre la constitució serà de 60 dies hàbils.

 Una vegada s’hagi protocolitzada la documentació anterior, s’ha de procedir a fer el tràmit telemàtic del Registre de Cooperatives, al qual s’hi ha d’afegir la documentació següent:

a) Una còpia simple i la primera còpia de l’escriptura de constitució (amb docs. apartats a), b), c), d) i e).

 b) Justificant de la liquidació de l’impost de transmissions i actes jurídics documentats (Model 600) en format electrònic (hi ha d'aparèixer el nom de la microcooperativa i núm. de CIF).

2.2. Documentació que s’ha d’aportar per transformació d’una societat cooperativa en Societat Microcooperativa

2.2.1. En cas de transformació d’una societat cooperativa ja constituïda en una societat microcooperativa, s'han d'adaptar els estatuts socials de la societat cooperativa ja existents als estatuts socials de la societat microcooperativa aprovats per la conselleria competent en matèria de treball (disponibles a la pàgina web del registre de Cooperatives), es procedirà a la tramitació abreujada del procediment, el qual es resoldrà en un termini no superior a 15 dies hàbils, la tramitació del qual, exclou el tràmit de qualificació prèvia. En cas de no utilitzar els estatuts socials abans esmentats, el termini per resoldre la constitució serà de 60 dies hàbils.

2.2.2. S’han de protocol·litzar davant una notària o un notari els estatuts de la microcooperativa, i s’ha de presentar mitjançant tràmit telemàtic:

a) Una còpia simple i la primera còpia de l’escriptura pública d’adaptació.

b) Justificant de la liquidació de l’impost de transmissions i actes jurídics documentats (Model 600) en format electrònic (hi ha d'aparèixer el nom de la microcooperativa i núm. de CIF).