Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Documentació, plantilles i formularis

El Registre de Cooperatives recomana emprar els models descarregables d'aquesta pàgina, els quals ja contenen els requisits que exigeix la Llei de Cooperatives (Llei 1/2003) i el Reglament de Cooperatives (Decret 65/2006) de les Illes Balears.


1. Models d’estatuts socials:

a) Cooperatives:

- Treball Associat

- Agrària

- Consumidors i Usuaris

- De la Mar

- Explotació comunitària de la terra

- Serveis

- Transports

- Habitatge


b) Microcooperatives:

- Treball associat (Pendent. Disponible en versió castellana)

- Explotació comunitària de la terra


2. Models de certificats:

a) Comptes anuals

- Model Certificat acta aprovació comptes

- Model Certificat número de socis

- Model Informe de gestió

- Model Informe interventor/s

b) Llibres societaris (Només en referència al llibre d'Actes i llibre de Registre de Socis)

La S. Cooperativa NOMÉS ha de sol·licitar la legalització dels llibres societaris, especificant quin/s llibre/s sol·licita legalitzar. Per tant, a la sol·licitud de la REDSARA NO s'ha d'adjuntar cap llibre en blanc en format pdf, atès que el Registre de Cooperatives, una vegada inscrita la legalització dels llibres societaris corresponents, us remetrà electrònicament la Resolució corresponent JUNT AMB ELS LLIBRES SOCIETARIS LEGALITZATS que hagi sol·licitat.

c) Llibres compables (Diari, Inventari i comptes anuals, IVA..., etc.)

Els llibres comptables s’han de presentar en format pdf (1 o varis arxius per a cada tipus de llibre comptable). Es presentarà per tràmit electrònic.

En cas que un dels llibres comptables no es pugui adjuntar pel seu volum de megabytes, el llibre comptable es podrà dividir en varis arxius pdf de menor mida, per tal de poder adjuntar-los al procediment iniciat (si pel volum dels arxius, aquests no es poden adjuntar en un sol procediment, es podran adjuntar en diferents sol·licituds).

Ja no és necessari deixar la primera fulla en blanc. Les pàgines de cada llibre comptable han d’estar numerades correlativament per a cada tipus de llibre comptable. Els llibres comtpables no s'han de signar electrònicament. És suficient adjuntar el corresponent arxiu pdf a la sol·licitud que es fa a través de la REDSARA.


3. Altres models:

- Model Acta Assemblea constituient

- Model certificat acords modificació estatuts

- Model certificat atorgament/revocament de poders

- Model certificat renovació del consell rector i/o interventor/s

- Model certificat dissolució

- Model certificat dissolució,liquidació i extinció

- Model certificat acord Adaptació

- Model certificat acord Transformació

- Model certificat Fusió

- Model certificat nomenament Auditor

- Model certificat Altres Acords Assemblea General