Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpgAdaptació


Una vegada complert el termini de set anys des de l’adquisició de la personalitat jurídica d’una societat microcooperativa, aquesta s’haurà d’adaptar a Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, en un termini de sis mesos. L’acord d’adaptació dels estatuts ha de ser adoptat per l’assemblea general i serà suficient el vot a favor de la meitat més una de les persones sòcies presents i representades.

De l’acord d’adaptació aprovat (el qual inclou els nous estatuts socials) es farà un certificat, el qual s’ha de protocol·litzar davant una notària o un notari, i es presentarà mitjançant tràmit telemàtic:

Una còpia simple electrònica de l'escriptura pública d’adaptació (l’escriptura ha d’incloure el certificat de l’acta en què s’acorda l’adaptació i els nous estatuts socials adaptats a la Llei 1/2003).