Banner Reg. Cooperatives.jpg

Els socis d’una cooperativa


El nombre mínim de socis en una cooperativa de primer grau és de tres i una cooperativa de segon grau ha d’estar formada almenys per dues cooperatives.

1. Classes de socis

Qualsevol persona física o jurídica, tant pública com privada, pot ser sòcia d’una cooperativa. Els socis poden classificar-se en dos grans grups:

a) Socis comuns (de ple dret, usuaris, cooperadors), són aquells que, sense limitació, duen a terme l’activitat que és l’objecte de la cooperativa.

b) Altres classes de socis:

b.1) Socis de treball: són persones físiques l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu treball personal a la cooperativa.

b.2) Socis col·laboradors: en general, són aquelles persones (físiques o jurídiques) que, sense poder participar en l’activitat cooperativitzada, ajuden a aconseguir-la.

b.3) Socis excedents, inactius, honorífics o no usuaris: són socis que deixen de dur a terme l’activitat cooperativitzada o d’utilitzar-ne els serveis i mantenen la qualitat de socis.

b.4) Associats o adherits: són persones (físiques o jurídiques) que participen en el capital de la cooperativa però no en les activitats del seu objecte social.

b.5) Altres tipus: és un calaix de sastre que inclou, entre d’altres, els socis expectants de les cooperatives d’habitatges; els socis simultanis amb seu, també de les cooperatives d’habitatges, o l’anomenat voluntariat cooperatiu en les cooperatives d’iniciativa social.

2. Responsabilitat dels socis pels deutes socials:

Limitada a les aportacions de capital que hagin subscrit.

3. Dret de vot dels socis en l’assemblea general:

Els socis de les cooperatives no són mers socis capitalistes que inverteixen uns diners en espera d’obtenir una rendibilitat futura. Es valora el soci com a persona: un conjunt de persones amb les mateixes necessitats s’associen formant una cooperativa precisament per atendre millor aquestes necessitats.

Allò important no és el capital aportat, sinó la participació activa que tenen aquestes persones en les operacions que du a terme la societat.

En les cooperatives el dret de vot està relacionat amb la persona en si mateixa i no amb la seva aportació al capital social: un soci - un vot (paritat del vot); amb independència del capital aportat, cada soci té el mateix dret de vot en l’Assemblea General.

4. Òrgans de govern de la cooperativa

4.1. Assemblea General: constituïda pels socis de la cooperativa, és l’òrgan suprem de l’expressió de la voluntat social. En les cooperatives de primer grau, cada soci té dret a un vot, encara que excepcionalment, en casos ponderats, pot admetre’s el vot plural.

4.2. Consell Rector: òrgan de govern, gestió i representació de la cooperativa. Format com a mínim per tres membres, president, vicepresident i secretari.

4.3. Interventors: òrgan de fiscalització de la cooperativa. Format com a mínim per una persona en les cooperatives amb menys de vint-i-cinc socis, i per tres persones en les de vint-i-cinc o més socis.