desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Actes inscriptibles


És obligatòria la inscripció en el Registre de Cooperatives dels actes següents:

a) La constitució de la societat cooperativa.

b) La modificació dels estatuts socials i la seva adaptació a la Llei de cooperatives.

c) L’atorgament, la modificació o la revocació dels poders generals de gestió, d’administració i de direcció atorgats pel consell rector.

d) El nomenament i el cessament dels membres del consell rector, dels interventors, dels interventors judicials i liquidadors, com també els dels consellers delegats quan se’ls atorguin facultats pròpies dels òrgans anteriors.

e) Els acords de fusió i d’escissió de societats cooperatives.

f) La dissolució de la societat.

g) La reactivació de la cooperativa.

h) L’extinció de la societat cooperativa.

i) L’acord d’integració en un grup cooperatiu i l’acta notarial de la seva formalització.

j) La desqualificació ferma de la cooperativa.

k) En el cas de les cooperatives de crèdit, el nomenament i el cessament del director general i, si escau, dels membres de les comissions executives, comissions mixtes i consellers delegats, com també la creació i la supressió de les seves sucursals.

l) Qualssevol altres a què obligui la legalitat aplicable.


És potestativa la inscripció dels actes de nomenament dels òrgans de caràcter consultiu o assessor creats i regulats voluntàriament en els estatuts socials de l’entitat.


El Registre ha de donar compliment registral de les sentències de l’ordre contenciós administratiu que recaiguin en relació amb les resolucions administratives en matèria d’actes de registre, de les sentències fermes de la jurisdicció civil i mercantil quan afectin actes subjectes a inscripció obligatòria i dels laudes recaiguts en l’arbitratge a què es refereix l’article 24 del Reglament del Registre de Cooperatives.