desc_Banner Reg. Cooperatives.jpgDomini d’Internet

Les cooperatives poden tenir un web corporatiu als efectes de publicitat i comunicació que estableix la Llei 5/2023, de 8 de març de societats cooperatives de les Illes Balears.

L'acord de creació, modificació, trasllat o supressió del web corporatiu és competència del consell rector i s'ha de sol·licitar la seva inscripció al Registre de Cooperatives de les Illes Balears, d'acord amb el que regulen els articles 8 i 9 de la Llei 5/2023 abans esmentada.