Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpgDomini d’Internet

En cas que l’assemblea general hagi adquirit un domini d'internet, l'acord de l'assemblea general s’ha d’inscriure al Registre de Cooperatives mitjançant tràmit telemàtic, al qual s’hi adjuntarà un certificat, expedit i signat per/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a, sobre l’acord del domini d’internet.El certificat, una vegada emplenat, ha de ser escanejat i signat electrònicament per la cooperativa mitjançant el programari Adobe Acrobat Reader DC o el programari "Autofirma", abans de fer la sol·licitud digital.