Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Modificació d’estatuts


1. La modificació d’estatuts socials s’ha de fer mitjançant una escriptura pública electrònica, que ha de contenir la certificació de l’acta de l’acord de modificació i el text íntegre de la modificació aprovada, com també l’acreditació que s’ha complit el que estableix l’article 89 de la Llei de cooperatives. L'acord esmentat s'ha d'elevar a escriptura pública electrònica, la qual s'ha d'inscriure en el Registre de cooperatives de les Illes Balears. El termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció és d’un mes des de l’atorgament de l’escriptura pública electrònica.

2. Si la modificació estatutària consisteix en un canvi de domicili social en l’àmbit territorial de les Illes Balears, la inscripció es podrà fer en virtut d’un certificat de l’acord de l’assemblea general expedit pel secretaria i amb el vistiplau del/de la president/a, en lloc de presentar còpia simple electrònica (el certificat, una vegada emplenat, ha de ser escanejat i signat electrònicament en format pdf a través del programa Adobe Acrobat Reader DC o a través del programa "Autofirma" abans de fer la sol·licitud electrònicament). 

3. Si la modificació afecta la denominació de l’entitat, l’escriptura pública electrònica ha d’incorporar el certificat negatiu de denominació sol·licitat al Registre Central de Cooperatives del Ministeri competent en matèria de treball.

4. Si la modificació és per canvi de denominació, canvi de domicili o modificació de l'objecte social, s'ha d'anunciar almanco en un dels diaris de major circulació del domicili social de la cooperativa i abans de la inscripció, i presentar-ne una còpia al Registre de Cooperatives junt amb la còpia simple electrònica.


5. Quan la modificació consisteixi en el canvi de classe de la cooperativa o en la modificació de l'objecte social, els socis que hagin votat en contra, o els que no havent assistit a l'assemblea expressin la seva disconformitat per escrit dirigit al consell rector en el termini de quaranta dies, comptadors des de la inscripció de l'acord en el registre de cooperatives de les Illes Balears, tenen dret a separar-se de la cooperativa.


En resum, per inscriure la modificació d’estatuts, s’ha de fer un tràmit electrònic amb la documentació següent:

- Una còpia simple electrònica de l'escriptura pública de modificació d’estatuts. L’escriptura contindrà el certificat protocol·litzat de l’acord de la modificació d’estatuts). Si la modificació d’estatuts consisteix en un canvi del domicili social, és suficient presentar un certificat de l’acord de modificació de domicili, juntament amb la publicació de l’esmentat acord a un diari de major circulació del domicili social de la cooperativa). S’ha d’adjuntar 1 de les 2 opcions: escriptura o certificat).

En cas