desc_Banner Reg. Cooperatives.jpgNomenament d'auditor


1. Les cooperatives han de sotmetre a auditoria externa els comptes anuals i l'informe de gestió en qualsevol dels casos següents:

a) Quan així resulti de la Llei d'auditoria o de les seves normes de desplegament.

b) Quan ho prevegin els estatuts o ho acordi l'assemblea general.

c) Quan ho estableixi aquesta llei (article 132  obligació de fer auditoria a les cooperatives d'habitatge).

2. Els comptes anuals també han de sotmetre's a auditoria externa quan ho sol·licitin per escrit al consell rector una minoria de socis suficient per poder exigir la convocatòria de l'assemblea general. En aquest supòsit les despeses de l'auditoria externa són a compte de la cooperativa, llevat que l'informe dels auditors reconegui que els comptes auditats no tenen vicis o irregularitats de captipus, cas en què s'imputaran als sol·licitants.

3. Correspon a l'assemblea general designar els auditors de comptes, la designació dels quals s’ha de fer abans que finalitzi l'exercici que s'ha d'auditar, a partir de la data en què l'assemblea va adoptar-hi l'acord.


Per tant, en cas que l’assemblea general hagi nomenat un auditor extern, aquest nomenament s’ha d’inscriure al Registre de Cooperatives mitjançant tràmit telemàtic, al qual s’hi adjuntarà un certificat, expedit i signat per/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a, sobre l’acord de nomenament de l’auditor extern. El certificat, una vegada emplenat, ha de ser escanejat i signat electrònicament per la cooperativa mitjançant el programari Adobe Acrobat Reader DC o el programari "Autofirma", abans de fer la sol·licitud digital.