desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Renovació consell rector i/o interventor/s

1. La sol·licitud d’inscripció del nomenament i de cessament dels membres del consell rector i/o d’interventor/s s’ha de fer en el termini dels deu dies següents a la data d’acceptació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix el paràgraf tercer de l’article 63.5 de la Llei de societats cooperatives.

En el certificat s’ha de fer constar el nom i els llinatges, el número de DNI o de passaport, el domicili, la nacionalitat, l'acceptació dels càrrecs així com també el fet que el conseller o consellera no incorre en les causes d’incapacitat, inelegibilitat i incompatibilitat previstes en l'article 73 del la Llei 5/2023, de 8 de març de societats cooperatives de les Illes Balears.

2. Al tràmit telemàtic de renovació del consell rector i/o interventor/s s’ha d’adjuntar (triar-ne una de les dues opcions):

a) Una còpia simple i la primera còpia de l'escriptura de renovació del consell rector i/o interventor/s que recolleixi la certificació de l’acord de renovació del consell rector i/o interventor/s

b) Un certificat expedit i signat pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a, les signatures dels quals autenticarà el/la funcionari/ària del Registre de Cooperatives. Per autenticar les signatures del/de la president/a o/i del/de la secretari/ària és necessari adjuntar també una fotocòpia dels DNI d’ambdós(el certificat, una vegada emplenat, ha de ser escanejat i signat electrònicament en format pdf a través del programa Adobe Acrobat Reader DC o a través del programa "Autofirma" abans de fer la sol·licitud electrònicament). 

Al certificat s’ha de fer constar la data de l’assemblea així com la data d'emissió del certificat. A més, ha de constar-hi el nom i els llinatges, el número de DNI/NIE o de passaport, el domicili, la nacionalitat dels membres que cessen i dels nous membres electes, amb l'acceptació expressa del càrrec i que no incorren en les causes d’incapacitat, inelegibilitat i incompatibilitat previstes a l’article 63.5 de la Llei 5/2023 abans esmentada.

3. Si el cessament dels membres dels òrgans socials es fa per renúncia, el certificat haurà d’indicar la data de la seva presentació, com també l’acceptació per part de l’òrgan que correspongui. Si es fa per revocació, el certificat haurà de mencionar expressament la causa de la destitució.

4. Si els estatuts preveuen que hi hagi suplents per a algun òrgan de la societat cooperativa, el Registre no admetrà la inscripció de la renovació de l’òrgan si no consta l’elecció del suplent corresponent.

6. S’ha de tenir en compte que, si els estatuts estableixen la figura de l’interventor, el nombre d'interventors de la cooperativa ha de ser, com a mínim, d'un en les que tinguin manco de vint-i-cinc socis i tres en les de vint-i-cinc o més socis. En tot cas, el nombre d'interventors ha de ser senar.