Torna

Registre de Cooperatives, Societats Laborals i Empreses d'Inserció

desc_Banner Reg. Cooperatives.jpg

Legalització de llibres de cooperatives


Les societats cooperatives han de legalitzar i diligenciar: a) llibres societaris i b) llibres comptables,els quals assenyala l’article 85 de la Llei de cooperatives en el Registre de Cooperatives de les Illes Balears.


A) Llibres comptables

Els llibres comptables que s’han de legalitzar són els següents:

- Llibre diari

- Llibre d’inventari i comptes anuals (format pels balanços de «sumas y saldos», balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)

- Qualssevol altres que siguin exigits per unes altres disposicions legals.


Els llibres comptables s’han de presentar en format pdf (1 o varis arxius per a cada tipus de llibre comptable) i cada llibre ha d'e tenir les pàgines numerades. Es presentarà per tràmit electrònic.

En cas que un dels llibres comptables no es pugui adjuntar pel seu volum de megabytes, el llibre comptable es podrà dividir en varis arxius pdf de menor mida, per tal de poder adjuntar-los al procediment iniciat (si pel volum dels arxius, aquests no es poden adjuntar en un sol procediment, es podran adjuntar en diferents procediments correlatius).

Ja no és necessari deixar la primera fulla en blanc. Les pàgines de cada llibre comptable han d’estar numerades correlativament per tipus de llibre comptable (per exemple: si el llibre diari té 200 pàgines, s’ha de presentar 1 pdf de 200 pàgines. Si el llibre diari pel tamany en megabytes es presentés en 2 arxius: al primer arxiu hi hauria el llibre diari de la pàgina 1-100 i al segon arxiu hi hauria la resta del llibre diari de la pàgina 101-200) .

Termini de presentació

Els llibres comptables han de ser legalitzats pel registre de cooperatives de les Illes Balears en el termini de quatre mesos des de la data de tancament de l'exercici. (Si l’exercici econòmic és any natural: fins 30 d’abril. Si l’exercici econòmic és any escolar: fins 31 de desembre posterior al tancament de l'exercici comptable).

IMPORTANT!: Els llibres comtpables no s'han de signar electrònicament. És suficient adjuntar el corresponent arxiu pdf a la sol·licitud que es fa a través de la REDSARA.

B) Llibres societaris

Els llibres societaris que s’han de legalitzar són els següents:

- Llibre d'actes de l'assemblea general, del consell rector, dels interventors, dels liquidadors i, si pertoca, del comitè de recursos (es pot fer un llibre per cada tipus d’acta o un llibre per a tots el tipus d’actes, a elecció de la cooperativa).

- Llibre de registre de socis i/o d'aportacions al capital social (amb camps o sense camps). Es pot legalitzar un llibre per registre de socis o per aportacions al capitals social, o un llibre que unifiqui registre de socis i aportacions al capital social, a elecció de la cooperativa).

- Qualssevol altres que siguin exigits per unes altres disposicions legals.

IMPORTANT!: En relació amb els llibres societaris (ACTES, I REGISTRE DE SOCIS), NOMÉS s'ha de sol·licitar la legalització dels mateixos, especificant quin/s llibre/s sol·licita legalitzar. Per tant, a la sol·licitud de la REDSARA NO s'ha d'adjuntar cap llibre en blanc en format pdf, atès que el Registre de Cooperatives, una vegada inscrita la legalització dels llibres societaris, us remetrà electrònicament la Resolució corresponent  JUNT AMB ELS LLIBRES SOCIETARIS LEGALITZATS que s'hagin sol·licitat.