Torna

Salut ambiental

Preguntes i respostes sobre els sulfats a l'aigua de consum humà
 

Què són els sulfats?
Els sulfats es troben de manera natural en nombrosos minerals (barita, epsomita, guix, etc.). A més, s’utilitzen: a la indústria química (fertilitzants, pesticides, colorants, sabó, paper, vidre, fàrmacs, etc.); com a agents de sedimentació (sulfat d’alumini) o per controlar les algues (sulfat de coure) a les xarxes d’aigua i, per últim, com a additius en els aliments.

Quines són les causes de la presència de sulfats a l’aigua que consumim?
Els sulfats solen ser sals solubles en aigua, per la qual cosa es distribueixen àmpliament en la natura i poden presentar-se en les aigües naturals en un ampli interval de concentracions.
L’origen dels sulfats es deu fonamentalment als processos de dissolució dels guixos, existents en el terreny, en l’aigua subterrània.

Com estam exposats als sulfats?
A través dels aliments, l’aigua i l’aire. Els aliments són la principal font de sulfats, excepte quan l’aigua de consum humà conté nivells elevats de sulfats que esdevé la principal font. Diàriament, ingerim aproximadament 500 mg de sulfats. La contribució de l’aire a la ingesta total és insignificant.

Quins són els efectes perjudicials coneguts dels sulfats per a la salut de les persones?
Els sulfats i altres ions, com el magnesi o els fosfats, poden actuar com a laxants quan s’ingereixen en quantitats elevades que superen la capacitat de l’intestí per absorbir-los.
L’aigua amb concentracions superiors a 1600 mg/litre de sulfats produeix diarrea en animals durant la primera setmana. Després, aquest efecte desapareix. Estudis amb aigua d’aixeta, amb voluntaris humans indicaven efecte laxant a concentracions de 1000-1200 mg/l.
Altres estudis, han observat l’aparició de diarrea en nadons exposats bruscament a valors per sobre de 650 mg/litre de sulfats. En adults, es poden sentir efectes laxants a partir dels 750 mg/litre.

Quins són els grups de població més sensibles als efectes perjudicials dels sulfats?
Els infants, especialment els nadons alimentats amb lactància artificial que utilitzen aigua amb elevat contingut en sulfats per preparar els biberons, les persones grans i aquelles persones que abruptament canvien de beure aigua amb baixes concentracions de sulfats a aigua amb elevades concentracions de sulfats.

Quin és el nivell segur de sulfats a l’aigua de consum?
D’acord amb les proves científiques de què disposem, no és possible establir un valor guia de sulfats a l’aigua de consum basat en criteris de salut.

Què s’ha de fer per evitar els efectes perjudicials dels sulfats?
La presència de sulfats a l’aigua pot causar un sabor perceptible. El llindar a partir del qual es percep aquest sabor varia des de 250 mg/litre (sulfat sòdic) i 1000 mg/litre (sulfat càlcic).

Es recomana que els nadons alimentats amb lactància artificial, les persones grans i aquelles persones que abruptament canvien de beure aigua amb baixes concentracions de sulfats a aigua amb elevades concentracions de sulfats, evitin beure aigua amb concentracions de sulfats superiors als 500 mg/litre.

Com es pot saber quin és el contingut de sulfats de l’aigua de la xarxa de subministrament?
Com ja hem dit, la presència de sulfats a l’aigua pot donar-li un sabor perceptible.
A partir de 500 mg/litre, els responsables de l’abastament (ajuntaments o entitats gestores) tenen l’obligació de comunicar-ho a l’autoritat sanitària, la qual instarà l’entitat gestora a posar aquest incompliment en coneixement de la població.
Podeu conèixer els nivells de sulfats de l’aigua de la vostra zona d’abastament consultant l’Ajuntament o directament l’entitat gestora del servei municipal.

Què fa la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum davant d’un excés de sulfats a l’aigua de consum humà?
Les actuacions relacionades amb la presència de sulfats en les aigües de consum humà es centren en el control analític de les aigües i en actuacions específiques per tal de minimitzar-ne el risc.
A més dels autocontrols analítics que han de realitzar els ajuntaments o les entitats gestores del subministrament d'aigua per donar compliment al Reial decret 140/2003, la Direcció General de Salut Pública i Participació, exerceix la vigilància sanitària segons les directrius generals del Programa de vigilància de les aigües de consum humà de les Illes Balears, que s’ha publicat recentment, i que realitza analítiques de manera periòdica.
Actualment, els resultats de les anàlisis efectuades a les xarxes de distribució són trameses a les entitats gestores quan es detecta algun problema, mitjançant un informe tècnic que insta els responsables del subministrament a efectuar les actuacions oportunes, i supervisa la correcció d’aquesta situació. També s’informa d’aquestes actuacions als ajuntaments quan la gestió de l’abastament es realitza de forma indirecta.