NORMATIVA

desc_ICO_pdf_suau.pngOrdre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria d’Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats als alumnes amb NEE escolaritzats en centres d’educació especial i s’estableixen els models de certificats per a l’alumnat que finalitzi un d’aquests programes.

desc_ICO_pdf_suau.pngResolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de desembre de 2015, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre privat d’Educació Especial Quatre per Quatre al municipi de Palma.

desc_ICO_pdf_suau.pngResolució del conseller d’Educació i Universitat del 19 d’octubre de 2017 per la qual s’estableixen els tipus d’unitats de cada una de les etapes de l’educació especial per als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de l’educació especial.

desc_ICO_pdf_suau.pngResolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació especial Quatre per Quatre Eivissa.

desc_ICO_pdf_suau.pngResolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es regulen les ràtios als centres específics d’educació especial i s’estableixen les ràtios dels Programes de Formació per a la Transició de la Vida Adulta (TVA) per als alumnes escolaritzats als CEE i a les aules ASCE.

desc_ICO_pdf_suau.pngResolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2018 per la qual s’estableixen amb caràcter provisional els requisits mínims d’espai als CEE i a les ASCE ubicades en centres ordinaris.

desc_ICO_pdf_suau.pngInstrucció 14/2019, de 29 de juliol de 2019, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre l’organització i funcionament de les aules UEECO.

desc_ICO_pdf_suau.pngInstrucció 12/2019, de 17 de juliol de 2019, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per regular el procediment per realitzar matriculacions extraordinàries en la modalitat d’unitat educativa específica en centre ordinari (UEECO) als centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2019-20.

desc_ICO_pdf_suau.pngInstrucció 11/2019, de 17 de juliol de 2019, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per regular el procediment per realitzar matriculacions extraordinàries en la modalitat de centre d’educació especial/ASCE durant el curs 2019-20.