Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

INSTRUCCIONS PER A L'ATENCIÓ DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS

desc_ICO_pdf_suau.png INSTRUCCIONS PER A L'ATENCIÓ DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS 2022-2023

ANNEX 1. INFOGRAFIA COOREDUCASALUT
CAT CAST
ANNEX 2. INFOGRAFIA COOREDUCASALUTMENTAL
CAT CAST

ANNEX 3. INFOGRAFIA CRIDADA 061

CAT CAST

ANNEX 4. FITXA DE L'ALUMNE AMB PATOLOGIA CRÒNICA

desc_ICO_googleDrive.pngGOOGLE docs

desc_ICO_word_suau.png WORD | desc_ICO_pdf_suau.png PDF


ANNEX 5. AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

desc_ICO_googleDrive.pngGOOGLE docs

desc_ICO_word_suau.png WORD | desc_ICO_pdf_suau.png PDF


SOL·LICITUD CoorEducaSalutMental
desc_ICO_googleDrive.pngGOOGLE docs   Editor de Text WORD |  PDF

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES
desc_ICO_pdf_suau.png CAT | desc_ICO_pdf_suau.png CAST


ALTRES DOCUMENTS D'INTERÈS


RECOMANACIONS DE NO ASSISTÈNCIA A CENTRES EDUCATIUS PER PROCESSOS INFECCIOSOS I DE CONTAGI

desc_ICO_pdf_suau.png CAT 

desc_ICO_pdf_suau.png CAST

Orientacions adreçades als centres educatius sobre l’atenció de l’alumnat vulnerable a la COVID-19

desc_ICO_pdf_suau.png PDF


 desc_ICO_pdf_suau.png SARNA: TRACTAMENT I MESURES HIGIÈNIQUES