Documents

El Servei d'Ordenació NO demana dictamen.

No, només es realitza per alumnat NEE de forma prescriptiva.

Cal fer una acta on consti que no volen signar aquest document i una comunicació per carta certificada o a través del GestIB.

De moment només per alumnat amb NEE.

Efectivament. Per a qualsevol canvi de NESE a NEE s'ha de fer informe psicopedagògic i social i penjar al GestIB.

Les famílies han de signar: la comunicació de la demanda, el full de protecció de dades, l'Informe psicopedagògic i social (la part de “Informació al pare, mare o els representants legals sobre el contingut de l’informe d’avaluació psicopedagògic”), el dictamen d’escolarització en una modalitat diferent a l'ordinària o per al canvi de modalitat d'escolarització, el Document individual NESE o el Pla individual per ACI.

Si

Recursos

SÍ, però ha d’estar com a alumne/a amb NEE. S’entén que si requereix suport de l’Equip Especialitzat és perquè necessita ajuda notable o molt notable.

Per Discapacitat Sensorial Visual, Discapacitat Motriu, Discapacitat Intel·lectual, Dificultats cognitives greus, Pluridiscapacitat, Dificultats motrius greus i Trastorn de l’Espectre Autista. Per Retard Maduratiu NO es pot sol·licitar.

Haurà d’estar al GestIB com a alumne amb NEE. Consultar la Resolució, annex 1A, sisè apartat, punt 4. 

Alumnat amb NESE

Efectivament.

Ho valoren els SOE.

Consultar la pàgina 11 de la Resolució del 31 d'agost de 2022: “diagnòstic clínic o un informe logopèdic o dels SOE”. L’Equip Especialitzat ECLA de la Conselleria col·labora en la detecció.

Si

Abans dels 13 anys són sempre precocitat intel·lectual associada a talent o superdotació.

No, en aquest cas el fet que necessiti un ATE significa que requereix un recurs personal de manera intensiva. Per aquest motiu, es considera alumnat amb NEE.

L'alumnat amb necessitat de suport educatiu d’alta intensitat, és aquell que afronta barreres importants que interfereixen en el seu aprenentatge, i per tant, pot  requerir:

  1. a) Ajustos substancials dels elements del currículum atès que el grau de consecució dels objectius establerts, s’aparten de manera rellevant dels criteris d’avaluació i els continguts del currículum. Aquests ajustos curriculars, requeriran que la valoració psicopedagògica i social reculli la proposta d’aplicació d’aquesta mesura.
  2. b) Recursos personals i/o materials molt específics de manera intensiva i freqüent”.

No, es farà quan l'alumna hagi complert els 12/13 anys.

Aquest alumnat s’avalua en funció dels objectius plantejats als programes d’acolliment lingüístic i cultural

Tots els alumnes i alumnes ACI tenen necessitats específiques de suport educatiu i el primer i principal motiu és que el seu ritme, característiques i necessitats d'aprenentatge difereix substancialment de les dels seus iguals. Si parlem des d'un enfocament DUA, sempre necessitaran modificacions en les xarxes de coneixement, perquè necessitaran que a la seva aula es treballi des d'un enfocament multinivell, és a dir que puguin treballar els mateixos continguts que els seus companys i companyes, però amb un nivell major de complexitat i amb un nivell més alt de processament de la informació, ja sigui en totes les àrees o només en aquelles relacionades directament amb el seu talent.

Un/a orientador/a  que hagi realitzat una avaluació d'un alumne/a o que tingui un informe d'un altre professional que acrediti ACI, no pot en cap cas decidir que aquest alumne no és NESE, quan tots els estudis avalen que les i els alumnes amb ACI tenen necessitats específiques de suport educatiu derivades de la seva diferent manera d'aprendre. 

Efectivament. Cal especificar a l'apartat d'observacions de l'informe d'avaluació psicopedagògic i social el perfil que concreta aquesta doble excepcionalitat.

NOMÉS els psicòlegs generals sanitaris o psicòlegs clínics amb el PIR i metges d’atenció primària o pediatres.

Cal considerar que una persona amb trastorn de l'aprenentatge necessita suport educatiu, per tant, si realment es tracta d'una dificultat d'aprenentatge, hauria de continuar com a NESE. Diferent és si a la revisió psicopedagògica es considera que no hi ha aquesta dificultat.

Valorar a quina NESE s’ajusta millor segons les necessitats de l’alumne, sempre que no sigui Retard Maduratiu.

Efectivament.

La realizaran un cop l'alumne hagi complit els 13 anys.

Si.