Serveis que s'ofereixen

Per a les persones amb discapacitat, s'ofereixen els serveis següents:

 1.- Valoració i orientació sociolaboral per a les persones amb discapacitat

 • Orientació i informació ocupacional a empresaris, persones amb discapacitat i entitats, sobre mesures per fomentar l’ocupació de les persones amb discapacitat, la formació o la coordinació amb altres recursos comunitaris.
 • Emissió de la fitxa i certificat de demanda d’ocupació per inscriure’s en el Registre de Treballadors Discapacitats del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
 • Emissió de certificats d’aptitud, a requeriment del SOIB, per facilitar la contractació indefinida de les persones amb discapacitat.
 • Valoracions laborals per determinar les ocupacions més idònies segons les seves capacitats, l'experiència i els interessos, en relació amb el mercat de treball.
 • Emissió de certificats d’aptitud i adaptació de temps i mitjans per a convocatòries de places de les administracions i per a les proves de la Direcció General de Política Lingüística.
 • Emissió de certificats d’aptitud i adaptació de temps i mitjans per accedir a tallers i cursos formatius.
 • Informes d’adaptació de l’entorn per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a fi de facilitar la vida diàr

Per accedir a aquests serveis de valoració i orientació sociolaboral, configurats com un servei integral d’avaluació i assessorament per a la integració laboral de les persones amb discapacitat, es pot fer per derivació del profesional competent o mitjançant presentació de sol·licitud adreçada al Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència. Així mateix i en cas que sigui necessari, es concertarà cita per a la coresponen avaluació que duu a terme el personal tècnic ocupacional

 2.- Serveis residèncials i Centre de Dia Can Raspalls d'Eivissa

Els serveis per a persones amb discapacitat per salut mental de Can Raspalls, a l’illa d’Eivissa, són els següents:

 • Residència
 • Residència de respir
 • Centre de dia
 • Habitatge supervisat

La Residència i Centre de Dia de Can Raspalls d’Eivissa ofereix a persones amb trastorn mental greu, des d’un enfocament biopsicosocial, serveis continuats de caràcter personal i sanitari, de manera permanent o temporal, com ara el servei d’allotjament, convivència i atenció integral en un centre de caràcter social.

L'habitatge supervisat és un recurs residencial de caràcter permanent per a persones amb discapacitat per trastorn mental que necessiten suports de diferent intensitat. S’organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de la persona. Ofereix suport assistencial, social o personal i supervisió per a les activitats de la vida diària.

Poden ser beneficiàries dels serveis residencials i de centre de dia de Can Raspalls les persones més grans de 18 anys que tenguin un grau de discapacitat per trastorn mental greu igual o superior al 33 % i que hagin estat valorades com a idònies per l’equip tècnic del Servei d'Atenció a la Discapacitat.

Poden ser beneficiàries del servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat de Can Raspalls les persones de menys de 65 anys i les més grans d’aquesta edat que no tenguin el servei de dependència reconegut, que tenguin un grau de discapacitat per trastorn mental greu igual o superior al 33 % i que hagin estat valorades com a idònies per l’equip tècnic de la Servei d'Atenció a la Discapacitat.

3.- Servei de fisioteràpia

El servei de fisioteràpia va dirigit a persones amb discapacitat física o psicofísica greu afectades per lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic (traumatisme cranioencefàlic, ictus, malalties neurodegeneratives, paràlisi cerebral, malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, etc.). Es tractaria de persones que ja tenen l'alta hospitalària i necessiten completar o mantenir la rehabilitació per tal d'evitar-ne l'empitjorament.

L’objectiu és facilitar a la persona amb aquest tipus de discapacitat una millora en la seva funcionalitat i el desenvolupament d’un òptim nivell d’autonomia personal i de millora de qualitat de vida.

El servei de fisioteràpia ofereix un pla de tractament individualitzat a la persona usuària amb intervencions diverses segons les seves necessitats i segons la valoració establerta. Aquestes intervencions poden ser de cinesiteràpia, mecanoteràpia, electroteràpia, així com hidroteràpia, acupuntura, etc. La persona usuària tindrà assignat un professional de fisioteràpia de referència durant el seu procés de tractament.

S'adreça a persones de més de 14 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i que hagin estat valorades com a idònies per l'equip tècnic. En tot cas, es consideraran prioritàries en l'atenció les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Aquest servei no comporta cap forma de copagament per a les persones usuàries

4.- Servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física i necessitats de suport extens

El servei d’acompanyament té per objecte el suport en el desenvolupament d’activitats de la vida diària i el suport a les activitats que la persona duu a terme de manera habitual i regular de caràcter laboral, ocupacional o formatiu, juntament amb actuacions d’integració sociocomunitària i, en general, que afavoreixin el desenvolupament de la vida autònoma i independent.

El servei d’acompanyament ofereix suport destinat a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o col·laboració en el desenvolupament d’altres activitats, per promoure l’autonomia personal, fomentar la vida independent i facilitar l’accés a l’educació i el treball.

Aquestes activitats poden tenir lloc dins i fora del domicili de la persona beneficiària. S’hi han d’incloure, com a mínim, l’acompanyament i el suport en les activitats laborals, ocupacionals i formatives.

A més, s’hi poden incloure complementàriament les activitats següents: atenció personal (suport a la higiene personal, l’alimentació, la mobilitat i la cura de la salut, entre altres aspectes); suport a l’organització, la neteja i l’ordre de la llar; acompanyament en activitats culturals, participacions associatives, comunitàries o socials; acompanyament i suport en gestions personals fora de la llar; tasques de conducció; tasques de comunicació, i altres accions que formin part del pla individual d’atenció de la persona beneficiària.

S’adreça a persones de més de 16 anys, amb una discapacitat física d’un grau mínim del 65 % i necessitat d’assistència de tercera persona, que desenvolupin de manera habitual i regular activitats laborals, ocupacionals o formatives.

Aquest servei no comporta cap forma de copagament per a les persones usuàries.

5. Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat per salut mental.

El servei ocupacional és un servei d’atenció diürna que dona suport a les persones amb discapacitat per salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.

L’objectiu principal és la integració social i laboral de les persones amb discapacitat associada a la salut mental. Per això, també ha de donar el suport necessari per desenvolupar la màxima autonomia personal possible, potenciar la formació, tenir en compte l’entorn familiar i la coordinació amb els recursos comunitaris de la zona.

Actualment, els centres que formen part de la xarxa pública i concertada de serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat per salut mental són:

1.Sa Riera (Palma, zona Ponent)- Centre públic
2.Associació Gira-sol (Palma, zona Llevant)- Centre concertat
3.Fundació Deixalles (Calvià)-Centre concertat
4.Fundació Es Garrover (Inca)-Centre concertat
5.Associació Estel de Llevant (Manacor)-Centre concertat

S’adreça a persones en edat laboral, amb discapacitat per salut mental, i concretament amb trastorn mental greu, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i amb necessitat de suport extens, limitat o intermitent, i que hagin estat valorades com a idònies per l’equip tècnic de la Servei d'Atenció a la Discapacitat.

6. Servei de Suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat per salut mental

El servei de suport a l'habitatge és un servei que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu i amb necessitat de suport que viuen soles o en parella o que conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut. El servei es presta al domicili de la persona sol·licitant o de la seva família i és de caràcter socioeducatiu.

L’objectiu principal és procurar la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament a la pròpia llar i la integració social en l’entorn comunitari dels usuaris, i afavorir la permanència al domicili de manera autònoma.

El servei ofereix tot un conjunt d’actuacions socioeducatives segons les necessitats de suport de cada persona i d’acord amb el seu pla individual d’atenció. Aquestes actuacions pretenen fomentar l’autonomia i la independència de les persones amb discapacitat mitjançant aprenentatges útils per al seu desenvolupament: incrementar la seguretat, la confiança i l’autoestima de les persones usuàries del servei; mantenir o millorar el seu estat físic i de salut; fomentar les relacions amb la família i amb els amics; prevenir o evitar l’internament innecessari o la utilització de recursos especialitzats quan una alternativa adequada pot donar continuïtat a la permanència al domicili de manera independent.

S’adreça a persones de més de 18 anys, amb una discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu i amb necessitat de suport extens, limitat o intermitent, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, i que hagin estat valorades com a idònies per l’equip tècnic del Servei d'Atenció a la Discapacitat.