Què és l'atenció primerenca?

atprimerenca.gif

L’atenció primerenca és entesa com un conjunt d’actuacions urgents de caràcter preventiu, de detecció, diagnòstic i de intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari, que s’estén des del moment del naixement fins que l’infant compleix sis anys i inclou, per tant, les etapes perinatal i postnatal i la primera infància.

Per tant, els serveis d’Atenció Primerenca s’adrecen a tota la població infantil  que presenta trastorns en el desenvolupament o que està en risc de patir-ne.   Una de las característiques definitòries de l’Atenció Primerenca és la globalitat de l’atenció:


· Globalitat respecte al nin/a com a subjecte d’atenció, considerat en les diferents dimensions del creixement: afectiu, relacional, intel·lectual i motriu. 
· Globalitat respecte a l’entorn del nin/a, atenent a la família i l’escolar amb estreta col·laboració i coordinació amb els centres i serveis educatius i sanitaris.


Per tant, la tasca assistencial no es limita al dèficit  específic, si no que s’obri a una concepció àmplia d’intervenció  integrada i coordinada que té en compte la situació global.