Normativa reguladora del procediment de reconeixement de la discapacitat

papeles.gif

Decret 7/2016, de 12 de febrer, pel qual es regulen l’accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu i la gestió de la llista d’ espera de les places d’ aquest servei.

Reial decret 1364/2012,de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre de 1999, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa.

Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, del procediment per al reconeixement, declaració y qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

Reial decret 1169/2003 de 12 de setembre de 2003, pel qual es modifica l’annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa.

Ordre per la qual s’estableix el procediment a seguir per l’Institut Balear d’Afers Socials en la tramitació dels expedients per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa.

ReIal decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat.