Drets de les persones amb discapacitat

imagencentro discapacitat.jpg

El reconeixement de la discapacitat pot donar dret a tota una sèrie de mesures de protecció social que han establert les diferents administracions i altres entitats. De cadascuna d’aquestes mesures, l’òrgan competent n’estableix l’abast, els requisits d’accés i la tramitació que es farà a traves de les seves oficines. Per facilitar la informació, sense ser exhaustius, se n’especifiquen algunes a continuació:

Educació

Adjudicació de punts en la sol·licitud de plaça escolar

Beques d’escolarització.

Beneficis per a l’accés a la universitat, gratuïtat de la matrícula, etc.

Fiscals (deduccions / descomptes)

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Impost sobre successions i donacions.

Impost sobre el valor afegit (IVA).

Compra de vehicles.

Laborals

Inscripció en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) com a demandant d’ocupació a la borsa de persones amb discapacitat.

Orientació laboral i recerca d’ocupació.

Formació per a la integració en l’ocupació de les persones amb discapacitat (programa FIOPD).

Ajudes per a la creació d’empreses.

 

Oci i cultura

Accés a viatges per a persones amb discapacitat.

Descomptes en la quota d’utilització d’instal·lacions esportives municipals.

Seguretat social

Pensió no contributiva d’invalidesa.

Prestació familiar per fill a càrrec amb discapacitat.

Jubilació anticipada per a treballadors amb discapacitat.

Deducció de quotes de la Seguretat Social per a treballadors amb discapacitat.

Altres.

Serveis socials

Serveis d’ajuda a domicili i altres prestacions socials.

Ingrés a centres especialitzats residencials per a persones amb discapacitat física o psíquica; a centres de formació; a centres de dia, etc.

Tractaments.

Certificat de família nombrosa.

Descomptes a Telefónica i a l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA).

Ajudes individuals.

Transport

Descomptes als autobusos urbans de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

Targeta d’estacionament per a zones restringides d’ORA.

Sol·licitud d’aparcament.

Exempció de l’impost de matriculació de vehicles.

Exempció de l’impost de matriculació.

Reduccions a mitjans de transport.

Habitatge

Adjudicació de punts en la sol•licitud d’habitatges de protecció oficial.

Ajudes per a la rehabilitació de l’habitatge i l’eliminació de barreres arquitectòniques.