Complement de lloguer per a titulars de PNC: quantia per a 2024

 

La quantia anual del complement prevista en l'article 44.2 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024, la quantia del complement és de 525 € anuals.

El Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost, pel cual s'estableixen normes pel reconeixement del complement de pensió per al lloguer d'habitatge a favor de les persones pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, estableix els requisits exigits per concedir-lo i el procediment corresponent.

Aquí podeu accedir al tràmit telemàtic i al model de sol·licitud