Normativa

Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de Classes Passives i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2023.

Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost, pel qual s'estableixen normes per al reconeixement del complement de pensió per al lloguer d'habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva