Aspectes bàsics de la llei de dependència

TerceraEdad03.jpg

Conceptes bàsics

El desplegament de la Llei de la dependència s’ha de tractar des de diverses perspectives i, a tal efecte, s’hi han de tenir en compte diferents qüestions com ara són les següents:  

Definicions clau: 

 • Autonomia: és la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i les preferències pròpies i també desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

 • Dependència: és l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una o d’altres persones o ajudes importants per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària; o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres ajudes per a la seva autonomia personal.

 • Activitats bàsiques de la vida diària: són les que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, el reconeixement de persones i objectes, l’orientació, i la comprensió i l’execució d’ordres o tasques senzilles.

Valoració i graus de dependència

 • El grau i el nivell de dependència es determinen mitjançant l’aplicació del barem acordat pel Consell Territorial del Sistema per a la Autonomia i Atenció a la Dependència, aprovat pel Govern mitjançant el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, amb la modificació introduïda pel Reial decret 1197/2007.

 • Els tres graus de dependència es classifiquen en dos nivells segons l’autonomia de les persones i la intensitat de les atencions que necessita:

 • Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o bé necessita suport intermitent o limitat per a la seva autonomia personal.
 • Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’un cuidador o necessita suport extens per a la seva autonomia personal.
 • Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses de les activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, a causa de la pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita el suport indispensable i continu d’una altra persona o té necessitat de suport generalitzat per a la seva autonomia personal.

Quan se’n produeixen els efectes pràctics?

 • La Llei va entrar en vigor dia 1 de gener de 2007. No obstant això, cal desplegar-la perquè es pugui aplicar en la pràctica, segons el calendari d’aplicació progressiva que estableix la Llei mateixa, amb la participació de diversos òrgans, entre els quals cal destacar el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència com a instrument de cooperació entre l’Estat i totes les comunitats autònomes per a l’articulació del sistema; el paper del Consell Territorial és essencial en el procés de desplegament normatiu de la Llei.

 • L’aplicació de la Llei és gradual, per la qual cosa, a partir de l’any 2007, les persones reconegudes com a dependents poden fer efectiu el seu dret a percebre les prestacions o els serveis que els pugui correspondre, segons el que estableix el calendari d’aplicació esmentat.

Aplicació progressiva de la Llei:

 • Any 2007: Grau III de gran dependència, Nivells 2 i 1(2 nivell més acusat, 1 nivell menys acusat)  

 • Any 2008 i 2009: Grau II de dependència severa, Nivell 2

 • Any 2009 i 2010: Grau II de dependència severa, Nivell 1

 • Any 2011: Persones valorades amb Grau I de dependència moderada, Nivell 2 i amb prestació concreta reconeguda abans del 31 de desembre de 2011

 • Any 2015, a partir del dia 1 de juliol:

 • -La resta de persones valorades amb Grau I de dependència moderada, Nivell 2

 • -Persones valorades amb Grau I de dependència moderada, Nivell 1, o amb Grau I de dependència moderada (en aplicació del Reial decret-llei 20/2012 que suprimeix els nivells) 

 • D'altra banda, amb efectes d'1 de juny de 2010 i en el marc del que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el termini màxim entre la data d'entrada de la sol·licitud i la de resolución de reconeixement de la prestació de dependència será de sis mesos, independentment que l'Administració competent hagi establert un procediment diferenciat per al reconeixement de la situació de dependència i el de prestacions.

 • Així mateix, el dret d'accés a les prestacionsx derivades del reconeixemente de la situació de dependència es generarà des de la data de la resolució de reconeixement de les prestacions o, si escau, des del transcurs del termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa de reconeixement de la prestació, excepte quan es tracti de les prestacions econòmiques de cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, que quedaran subjectes a un termini suspensiu màxim de dos anys a comptar, segons sigui procedent, des de les dates indicades anteriorment, termini que s'interromprà  quan la persona interessada comenci a percebre la citada prestació.

 Prestacions d’atenció a la dependència. Prestacions econòmiques.

Les prestacions d’atenció a la dependència podran tenir la naturalesa de serveis i de prestacions econòmiques i se destinaran, per una part, a la promoció de l’autonomia personal i, per altra part, a atendre les necessitats de les persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Les prestacions econòmiques són les següents:

a. Prestació econòmica vinculada al servei

b. Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a persones curadores no professionals

c. Prestació econòmica d’assistència personal

 

Catàleg de serveis

 1. El catàleg de serveis compren els serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència següents:

 1. Els serveis de prevenció de les situacions de dependència i els de promoció de l’autonomia personal.
 2. Servei de teleassistència.
 3. Servei d’ajuda a domicili
  1. Atenció a les necessitats de la llar.
  2. Cures personals.
 4. Servei de Centre de Dia i de Nit:
  1. Centre de Dia per a majors.
  2. Centre de Dia per a menors de 65 anys.
  3. Centre de Dia d’atenció especialitzada.
  4. Centre de Nit.
 5. Servei d’Atenció Residencial:
  1. Residència de persones majors en situació de dependència.
  2. Centre de atenció a persones en situació de dependència, atesos els distints tipus de discapacitat.