Quins serveis gestionen la discapacitat?

imagencentro discapacitat.jpg

Amb adscripció a la Direcció General de Dependència, com a l'òrgan directiu amb competències, entre d'altres, en l'àmbit material de l'atenció i suport a les persones amb discapacitat i a les persones amb dependència, els serveis que gestionen la discapacitat son els següents: 

1. Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència

Com a unitat tècnica-administrativa que duu a terme les actuacions encaminades a la informació, orientació i reconeixement de la discapacitat, la qual dóna dret a la consecució dels serveis i als beneficis assistencials i econòmics que han establert o puguin establir les administracions i altres entitats, adreçades a les persones amb discapacitat física, psíquica (deficiència mental o malaltia mental) o sensorial.

L’atenció a la població es fa mitjançant una xarxa de centres (oficines), distribuïts atenent els criteris d’àmbit territorial i d’edat. Els centres els integra personal tècnic: professionals de la medicina, la psicologia, el treball social i altres disciplines, amb el recolzament de personal administratiu.

Tots aquests centres actuen també com a oficines de registre, informació, orientació i recepció pel que fa a la resta de serveis, subvencions, prestacions, etc., de la Conselleria, dirigides a l'atenció i suport a les persones físiques.

Les funcions del Servei es divideixen en quatre àrees d’actuació bàsiques:

a) Àrea de reconeixement de la discapacitat i de la dependència:

D'acord amb el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, s'ocupa de valorar i reconèixer el grau de discapacitat, la necessitat de concurs d'una tercera persona i les dificultats de mobilitat d'aquelles persones que pateixen patologies físiques, psíquiques i/o sensorials per les quals tinguin disminuïdes les possibilitats d'integració educativa, laboral o social, amb l'objectiu de garantir els seus drets de gaudir dels serveis, les prestacions, etc, que estableixen les administracions i altres institucions per a les persones amb discapacitat.

També  duu a terme l'exploració, la valoració i el reconeixement de la situació de dependència als infants de 0 a 6 anys, d'acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

b) Àrea d'atenció  primerenca a infants de 0 a 6 anys.

L'àrea d'atenció  primerenca té la funció de detectar els infants que presenten qualsevol tipus de trastorn en el desenvolupament psicomotriu o que tinguin risc de patir-ne, donar-los tractament i, si n'és el cas, derivar-los al més aviat possible, per potenciar-ne al màxim les capacitats i el benestar.

c) Àrea d'integració  laboral:

Duu a terme l'avaluació i l'orientació sociolaboral i professional per integrar en el món laboral les persones amb discapacitat.

d) Àrea d'estudi, formació, conscienciació, divulgació de les necessitats, els recursos, les accions, etc., en relació amb el col·lectiu de les persones amb discapacitat.

2. Servei d'Atenció a la Discapacitat

Com a unitat tècnica-administrativa que gestiona serveis i recursos destinats a les persones amb discapacitat, com així preveu la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears. Els àmbits d'actuació que es desenvolupen van dirigits a:

- persones amb discapacitat física

- persones amb discapacitat per salut mental greu

Les persones amb situació de discapacitat que volen accedir als serveis o recursos, una vegada feta la sol·licitud d'accés, seran valorades per l'equip tècnic del Servei integrat per professionals de la psicologia i treball social.

Les actuacions que realitza el Servei són les següents.

-Recepció de les sol·licituds per a accedir als serveis de discapacitat que s'ofereixen des del Servei d'Atenció a la Discapacitat.

-Valoració tècnica de la idoneïtat de la persona al servei sol·licitat.

-Derivació i seguiment de la persona usuària al servei corresponent.

-Gestió de la llista d'espera de les persones sol·licitants de serveis.

-Tramitació jurídica-administrativa de la concertació social de les places amb entitats d'iniciativa privada i seguiment de dita concertació.