Actualització de les pensions per a 2024

El Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, estableix la quantia de les pensions d'invalidesa i jubilació de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva, i l'import anual queda per a l'any 2024 en 7.250,60 € anuals, que s'abonen en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries a l'any.

La cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del citado importe y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida.

Quanties bàsiques per a 2024

Quantia  Anual Mensual
Íntegra 7.250,60 € 517,90 €
Mínima 25% 1.812,65 € 129,48 €

Quan dins d'una mateixa familia convisquin més d'un beneficiari de pensión no contributiva, la quantia individual per a cadasqun d'ells és la següent:

Beneficiaris Anual Mensual
2 6.163,01€ 440,22 €
3 5.800,48 € 414,32 €
... ... ...