Funcions

 TerceraEdad03.jpg

La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que aquesta Administració s’organitza en conselleries, a les quals correspon el desenvolupament d’un o de diversos sectors d’activitat administrativa funcionalment homogenis.

El Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General d'Atenció a la  Dependència, com a òrgan adscrit a la Conselleria de'Afers Socials i Esports, és l’òrgan encarregat d’exercir les seves competències en els àmbits materials de l'atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc i de necessitat social.