Actualització de les pensions per a 2024

El Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, estableix la quantia de les pensions d'invalidesa i jubilació de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva, i l'import anual queda per a l'any 2024 en 7.250,60 € anuals, que s'abonen en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries a l'any.

La quantia individual actualitzada per a cada pensionista s'estableix a partir del citat import i en funció del nombre de beneficiaris que visquin en el mateix domicili, de les seves rendes personals i/o de les de la seva unitat econòmica de convivència, no podent ser la quantia inferior a la mínima del 25% de l'establerta.

Quanties bàsiques per a 2024

QUANTÍA

ANUAL

MENSUAL

ÍNTEGRA

7.250,60 €

517,90 €

MÍNIMA (25%)

1.812,65 €

129,48 €

Íntegra més Increment 50%

10.875,90 €

776,85 €

 

Quan dins d'una mateixa familia convisquin més d'un beneficiari de pensió no contributiva, la quantia íntegra individual per a cadasqun d'ells és la següent:

NÚM. DE BENEFICIARIS

ANUAL

MENSUAL

2

6.163,01 €

440,22 €

3

5.800,48 €

414,32 €

... ... ...