Regularització per a les persones que ja eren pensionistes l'any anterior i revisió de les pensions.

  Declaració Anual

L'ús adient dels recursos públics ha de quedar garantit; per això els pensionistes estan obligats a:

  • Comunicar a l’Organisme que gestiona la seva pensió, la Direcció General d'Afers Socials, les variacions en la seva convivència, estat civil, residència, recursos econòmics propis i/o familiars, i d’aquelles circumstàncies que puguin tenir incidència en la conservació del dret o en la quantia de la seva pensió. COMUNICACIO_VARIACIO_DADES_PNC_CAT.pdfCOMUNICACIO_VARIACIO_DADES_PNC_CAT.pdf

  • Presentar anualment la declaració de les seves rendes o ingressos i dels de la seva unitat familiar de convivència en imprès-formulari que a aquesta fi se li remeti per l’Organisme Gestor de la seva pensió.

D'acord amb les dades declarades pels pensionistes i els disponibles per l’Administració es regularitzen els imports percebuts en l’any anterior i s’estableix l’import de la pensió a percebre en l’any actual, si la revisió donàs lloc a la modificació de la quantia actualitzada inicialment.

Els imports que resultin indegudament percebuts per l’incompliment de les obligacions abans esmentades, han de ser retornats per les persones perceptores.

Així mateix, les Administracions Públiques tenen el deure i el dret d’establir els mecanismes de control oportuns per a evitar qualsevol utilització indeguda de les prestacions socials; controls que s’efectuen tant amb caràcter previ al reconeixement de la pensió com amb posterioritat periòdica i anualment.

El Registre de Prestacions Socials Públiques en el qual s’inscriuen totes les pensions públiques, inclosa la PNC de Jubilació, és un instrument bàsic de la gestió pública de protecció social al possibilitar el seguiment i el control permanent del dret a les prestacions i les seves percepcions.

El dret a seguir percebent una Pensió no Contributiva de Jubilació s’extingeix quan es deixa de reunir algun dels requisits exigits per al seu reconeixement.