Preguntes i respostes sobre el contingut de les prestacions per a les persones en situació de dependència

 
1. Quin objecte té la Llei de la dependència?

2. Quins són els seus principis fonamentals?

3. A quines persones s’adreça?

4. Què és la dependència?

5. Qui pot acollir-se a la Llei?

6. Què s’ha de desplegar per tramitar les sol·licituds de prestacions?

7. Quins criteris s’utilitzen per assignar prestacions i serveis?

8. Com es mesuren el grau i el nivell de dependència?

9. Què s’entén per autonomia personal?

10. Com puc suposar si estic en una situació de dependència?

11. Com es determina si estic en una situació de dependència?

12. Què són les activitats bàsiques de la vida diària?

13. Quins graus es preveuen en la dependència?

14. Qui pot sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència?

15. Com ho puc sol·licitar?

16. I ara què?

17. Com s’aplica la Llei?

18. Quin és el catàleg de serveis i prestacions de dependència?

19. Què són els serveis de prevenció i promoció de l’autonomia personal?

20. Què és la teleassistència?

21. Què és el servei d’ajuda domiciliària?

22. Què són els serveis de centre de dia o de nit?

23. Què és el servei d’atenció residencial?

24. Què és la prestació econòmica vinculada al servei?

25. Què es la prestació econòmica per a atencions en l’entorn familiar?

26. Què es la prestació econòmica d’assistent personal (únicament per als graus III)?

27. Pot haver-hi compensació, per a atencions a la persona en situació de dependència, en l’entorn familiar?

28. Què és la prestació econòmica d’assistència personal?

29. Han de participar les persones beneficiàries en el cost de les prestacions?   

 1. Quin objecte té la Llei de la dependència?

Reconèixer un nou dret (universal i subjectiu) de la ciutadania a Espanya: el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones en situació de dependència.

 1. Quins són els seus principis fonamentals?

El caràcter universal i públic de les prestacions, l’accés a les prestacions en condicions d’igualtat i no-discriminació, i la participació de totes les administracions públiques en l’exercici de les seves competències.

 1. A quines persones s’adreça?

A les persones que es trobin en situació de dependència (gent gran dependent; persones amb discapacitats moderades i greus o gran dependents; infants menors de tres anys amb problemes de dependència; persones que tenguin una discapacitat psíquica, intel·lectual o bé una malaltia mental i que siguin dependents).

 1. Què  és la dependència?

És la situació, de caràcter permanent, en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i lligades a la manca o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra o d’altres persones o ajudes importants per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a l’autonomia personal.

 1. Qui pot acollir-se a la Llei?
 2. Són titulars dels drets que estableix la Llei els ciutadans espanyols que compleixen els requisits següents:
 1. Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establerts.
 2. Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s’exigeix a qui n’exerceixi la guarda i custòdia. 
 1. Les persones que compleixen els requisits anteriors però no tenen la nacionalitat espanyola, es regeixen pel que estableixen la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, els tractats internacionals i els convenis que es formalitzin amb el país d’origen.
 2. EI Govern pot establir mesures de protecció a favor dels espanyols no residents a Espanya.
 3. EI Govern establirà, amb l’acord previ del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), les condicions d’accés a aquest Sistema dels emigrants espanyols retornats.
  
 1. Què  s’ha de desplegar per tramitar les sol·licituds de prestacions?

  El desplegament de la Llei de la dependència suposa:

 • La constitució del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (constituït dia 22 de gener de 2007) com a instrument per a l’articulació del Sistema. Està compost per representants del Govern de l’Estat i de les comunitats autònomes. EI Consell és una peça clau per al desplegament dels aspectes més importants relacionats amb el tràmit posterior de les prestacions.
 • Els convenis entre l’Administració General de l’Estat i cada una de les comunitats autònomes, que estableixen el marc concret de cooperació interadministrativa. Així mateix, s’acorden objectius, mitjans i recursos per aplicar els diversos serveis i les prestacions que conté la Llei, i també el finançament que correspon a cada administració, entre altres qüestions.
 • L’aprovació, una vegada escoltat el Consell Territorial, de les qüestions següents:
  • La participació econòmica en les prestacions sol·licitades, que s’estableix segons la capacitat econòmica de la persona en situació de dependència, la qual s’ha de determinar reglamentàriament.
  • EI nivell mínim de protecció garantit per a les persones beneficiàries del Sistema, segons el grau i el nivell de dependència.
  • Les condicions d’accés a les diferents prestacions.
  • La regulació de la quantia de les prestacions econòmiques.
  • EI barem o els instruments de valoració, que determinen el grau i els nivells de dependència, aprovat pel Govern de l’Estat mitjançant el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril.
  • Els criteris bàsics per al procediment que estableix el reconeixement de la situació de dependència, i també les característiques de l’òrgan i els professionals que hagin de fer aquest reconeixement. Una vegada realitzat aquest pas, les comunitats autònomes determinen els òrgans de valoració de la situació de dependència, que han de ser públics.
  • EI pla integral d’atenció per a menors de 3 anys en situació de dependència, amb una escala de valoració específica, i el pla amb les mesures que s’han d’adoptar.
  • EI marc de cooperació interadministrativa, mitjançant els convenis corresponents entre l’Administració General de l’Estat i cada una de les comunitats autònomes.
  • Els criteris per determinar la intensitat de protecció de cada un dels serveis prevists i la seva compatibilitat i incompatibilitat.
  • Els convenis entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes, que estableixen el finançament que correspon a cada administració i recull els criteris de repartiment segons els indicadors establerts.
  • EI sistema d’informació i comunicació recíproca entre les administracions públiques i la xarxa de comunicació corresponent.
  • Els acords específics entre l’Administració General de l’Estat i cada comunitat autònoma per aconseguir ajuts econòmics a fi de facilitar l’autonomia personal per mitjà d’ajudes tècniques o adaptació de la llar.
  • Amb relació a l’ajut econòmic als cuidadors, la regulació de la incorporació a la Seguretat Social dels cuidadors no professionals, en el règim que els correspongui, i també els requisits i el procediment d’afiliació, alta i cotització.

 1. Quins criteris s’utilitzen per assignar prestacions i serveis?

L’assignació de prestacions es fa segons el grau i el nivell de dependència.

 1. Com es mesuren el grau i el nivell de dependència?

El grau i el nivell de dependència es mesuren seguint les pautes establertes en el barem aprovat pel Reial decret 504/2007, de 20 d’abril de 2007.

 1. Què  s’entén per autonomia personal?

La capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i les preferències pròpies, i també de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

 1. Com puc suposar si estic en una situació de dependència?

És possible que estigueu en situació de dependència si es donen les circumstàncies següents:

 • Si necessitau altres persones per a les activitats bàsiques de vida diària.
 • Si el motiu per necessitar altres persones el provoca l’edat, la malaltia, la discapacitat...
 • Si la situació que viviu és permanent.
 
 1. Com es determina si estic en una situació de dependència?

El sistema d’atenció a les persones en situació de dependència estableix un barem comú per a totes les comunitats autònomes. El barem és un instrument de mesura dels suports que les persones en situació de dependència necessiten per a les activitats bàsiques de vida diària. Aquest instrument és aplicat pels tècnics de l’Administració autonòmica, que hi estan especialitzats.

El barem diferencia l’edat de les persones i la necessitat de més o menys supervisió per a les activitats bàsiques de la vida diària.

 1. Què  són les activitats bàsiques de la vida diària?

Són les que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, i entendre i executar ordres o tasques senzilles, etc.

 1.  Quins graus es preveuen en la dependència?

El grau i el nivell de dependència es determinen mitjançant l’aplicació del barem acordat pel Consell Territorial del Sistema per a la Autonomia i Atenció a la Dependència, aprovat pel Govern de l’Estat mitjançant el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril.

 • Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport intermitent o limitat per a l’autonomia personal.
 • Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no necessita la presència permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a l’autonomia personal.
 • Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per dur a terme diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a l’autonomia personal.
 

Cada un dels tres graus de dependència es classifica en dos nivells, segons l’autonomia de les persones i la intensitat de l’atenció que necessita.

 1. Qui pot sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència?

El procediment de sol·licitud del reconeixement de dependència s’inicia a instància de la persona que pot estar afectada per algun grau de dependència o per qui la representa legalment.  La informació i la recepció de sol·licituds correspon als centres de serveis socials municipals.

Els centres de serveis socials municipals constitueixen el primer nivell d’atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, com a resposta propera davant qualsevol demanda o necessitat social. Es caracteritzen per adreçar-se a tota la població propera al centre municipal i facilitar l’accés al ciutadà.

 1. Com ho puc sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de fer mitjançant el model normalitzat, i s’ha de presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud estàndard de reconeixement de la dependència, emplenada i signada per la persona que pot estar afectada per algun grau de dependència o per qui la representa legalment.
 • Informe de salut, segons el model normalitzat, de dependència (emplenat pel metge o metgessa de referència).
 • Certificat d’empadronament (en què consti, com a mínim, cinc anys de residència legal al territori espanyol, els dos últims continuats i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. En el cas de menors de cinc anys d’edat, la residència es demanarà al seu representant legal).
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat del sol·licitant.
 
 1.   I ara què?

Una vegada presentada tota la documentació requerida s’inicien les següents passes:

 1. Es posaran en contacte amb vós per concertar una visita domiciliària amb el valorador de dependència; aquest és el professional que aplicarà el barem de dependència.
 2. Us comunicaran mitjançant una resolució de la consellera si se us reconeix la situació de dependència i en quin grau i nivell.
 3. Quan sigui reconegut en situació de dependència amb un grau i un nivell reconegut amb dret en vigor (el grau I, nivell 2, fins l’any 2011 no tindrà el dret en vigor, i el grau I, nivell 1, fins l’any 2013), es posarà en contacte amb vós un treballador social dels serveis municipals per conèixer la vostra situació sociofamiliar, conèixer la vostra opinió i, segons el grau i el nivell reconegut podrà elaborar el vostre programa individual d’atenció, en què es recomanarà el recurs més adient a les vostres necessitats.
 

     Aquest programa individual d’atenció (PIA) contindrà:

 • Els serveis que siguin més adients a la vostra situació.
 • L’import de la contribució econòmica que haureu d’assumir per poder accedir als serveis, d’acord amb la capacitat econòmica.
 • En cas d’acordar una prestació econòmica, el seu import.
 
 1. Us comunicaran, mitjançant una resolució de la consellera, el reconeixement del vostre PIA.
 
 1. Com s’aplica la Llei?

L’efectivitat del dret a les prestacions s’exerceix de forma progressiva, de la manera següent:

 • Primer any: les persones valorades amb el grau III (gran dependència), ambdós nivells.
 • Segon i tercer any: les persones valorades amb el grau II (dependència severa), nivell 2.
 • Tercer i quart anys: les persones valorades amb el grau II (dependència severa), nivell l.
 • Cinquè i sisè anys: les persones valorades amb el grau I (dependència moderada), nivell 2.
 • Setè i vuitè anys: les persones valorades amb el grau I (dependència moderada), nivell l.
 
 1. Quin és el catàleg de serveis i prestacions de dependència?

El sistema d’atenció a les persones en situació de dependència estableix un catàleg dels possibles serveis i prestacions econòmiques:

 1. Serveis:
 1. Serveis de prevenció de les situacions de dependència i els de promoció de l’autonomia personal
 2. Servei de teleassistència
 3. Servei d’ajuda a domicili:

  (i) Atenció de les necessitats de la llar

  (ii) Cures personals

 4. Servei de centre de dia i de nit:

  (i) Centre de dia per a gent gran

  (ii) Centre de dia per a persones menors de 65 anys

  (iii) Centre de dia d’atenció especialitzada

  (iv) Centre de nit

 5. Servei d’atenció residencial:

  (i) Residència de gent gran en situació de dependència

  (ii) Centre d’atenció a persones en situació de dependència segons el tipus de discapacitat

 1. Prestacions econòmiques:
 •  
  1. Vinculada al servei
  2. Atencions en l’entorn familiar
  3. Assistent personal (únicament per als graus III)
 
 1. Què  són els serveis de prevenció  i promoció de la autonomia personal?

Tenen per finalitat prestar assessorament, orientació i assistència en tecnologies assistides i adaptacions per a les activitats bàsiques de la vida diària. Ofereixen serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional i programes d’autonomia personal.

 1. Què  és la teleassistència?

Facilita l’assistència mitjançant l’ús de tecnologies de comunicació, i permet una resposta immediata davant situacions d’emergència o d’inseguretat, soledat o aïllament.

 1. Què  es el servei d’ajuda domiciliària?

És el conjunt d’actuacions fetes al domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d’atendre’n les necessitats de la vida diària, ja siguin necessitats de la llar o atencions personals.

 1. Què  són els serveis de centre de dia o nit?

Ofereixen una atenció integral en horari de dia o de nit a les persones en situació de dependència, amb l’objectiu de millorar o mantenir el millor nivell possible d’autonomia personal i donar suport a les famílies o els cuidadors.

 1. Què  és el servei d’atenció residencial?

La prestació  d’aquest servei té com objectiu prestar una atenció professional 24 hores al dia, durant tot l’any, i pot tenir caràcter permanent, quan el centre residencial es converteixi en la residència habitual de la persona, o temporal quan sigui una estada temporal de respir.

 1. Què  és la prestació econòmica vinculada al servei?

Aquesta prestació  es pot pagar únicament si no hi ha plaça a un centre públic. L’Administració dóna una aportació econòmica per ajudar a pagar el servei, degudament autoritzat, rebut de manera privada.

 1. Què  es la prestació econòmica per a atencions en l’entorn familiar?

La Llei preveu, excepcionalment, en les situacions en les quals no hi hagi serveis adients, una prestació econòmica per a les atencions necessàries en l’entorn habitual de la persona en situació de dependència.

Ha de confirmar-se que es donen les condicions adequades de convivència i habitabilitat. La persona que fa de cuidador ha de tenir més de 18 anys, residir en el domicili de la persona en situació de dependència, i ha de ser un familiar seu fins al tercer grau de parentiu.

 1. Què  és la prestació econòmica d’assistent personal (únicament per als graus III)?

El seu objectiu és facilitar la promoció de l’autonomia a les persones amb gran dependència, amb independència de l’edat.

Aquesta prestació vol contribuir a la contractació d’una assistència personal que faciliti a la persona beneficiària una vida més autònoma, per promoure l’accés a l’educació i al treball.

 1. Pot haver-hi compensació, per a atencions a la persona en situació de dependència en l’entorn familiar?

Sempre que hi hagi les circumstàncies familiars i d’altre tipus adequades per a això, de manera excepcional, la persona beneficiària pot optar per ser atesa en el seu entorn familiar, i el seu cuidador rep una compensació econòmica per això. En aquest cas, el cuidador familiar ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. EI suport a cuidadors comporta programes d’informació i formació, i períodes de descans per als cuidadors no professionals, encarregats d’atendre les persones en situació de dependència.

 1. Han de participar les persones beneficiàries en el cost de les prestacions?

Les persones beneficiàries de les prestacions de dependència participen en el finançament segons el tipus i el cost del servei i la seva capacitat econòmica. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es té també en compte en la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques. Cap ciutadà no queda fora de la cobertura del sistema perquè no disposi de recursos econòmics.

 1. Què és la prestació econòmica d’assistència personal?

La prestació  econòmica d’assistència personal té com a finalitat la promoció de l’autonomia de les persones amb gran dependència. EI seu objectiu és contribuir a la contractació d’una assistència personal, durant un nombre d’hores, que faciliti a la persona beneficiària l’accés a l’educació i a la feina, i també una vida més autònoma en l’exercici de les activitats bàsiques de la vida diària. Amb l’acord previ del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència s’estableixen les condicions específiques d’accés a aquesta prestació.