Normativa relacionada amb la discapacitat

papeles.gif

 

Lleis

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social

Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones desocupades.

Reial decret llei 6/2009, de 30 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures en el sector energètic i s'aprova el bonus social.

Reial decret llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades.

Llei 43/2006 de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació.

Llei 51/2003 de 2 de desembre de 2003, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. (Derogada com a tal, per la seva integració dins el text del Reial Decret Legislatiu 1/2013)

Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Decrets

Decret 110/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supresió de barreres arquitectòniques

Reials decrets

Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l’article 161 bis de la Llei general de la Seguretat Social pel que fa a l’anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent.

Reial decret 1414/2006 d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persones amb discapacitat als efectes de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

Reial decret 2271/2004 de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a l’ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat

Reial decret 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acreditin un grau important de discapacitat.

Ordres

Ordre TAS/646/2007, de 9 de març, per la qual es modifica l’Ordre de 12 de juny de 2001, sobre creació, composició i funcions de la Comissió Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valoració del Grau de Minusvalidesa

Ordre de 12 de juny de 2001 del Ministeri de Treball i Afers Socials, sobre creació, composició i funcions de la Comisió Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valoració de Grau de Minusvalidesa.

Resolucions

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 20 de juliol de 2016 per la qual es modifica la data de revisió del graus de discapacitats reconeguts amb caràcter revisable