Complement de Lloguer per a titulars de PNC - Requisits 

 

Podran ser beneficiàries d’aquest complement les persones que reuneixin, a la data de la sol·licitud, els requisits següents:

 

a. Tenir reconeguda una pensió no contributiva de jubilació o d'invalidesa de la Seguretat Social en la data de la sol·licitud i en la data de resolució.

b. Mancar d’habitatge en propietat.

c. Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge.

d. No tenir relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau amb l'arrendador de l’habitatge llogat ni constituïr unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.

e. Tenir fixada la seva residència, com a domicili habitual, a l’habitatge llogat.

 

S'entendrà que l'habitatge és el domicili habitual del pensionista quan la vigència de l'arrendament no sigui inferior a un any i hagi ragut en la mateixa durant un període mínim de 180 dies immediatament anteriors.

Si al mateix habitatge llogat conviuen dos o més persones que tinguessin reconeguda una Pensió No Contributiva (PNC), només tindrà dret a aquest complement aquell que sigui el titular del contracte d’arrendament o, de ser alguns, el primer d’ells.