Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

PNC de jubilació  -   Requisits

PNC.jpg


L'Estat a través de la Seguretat Social garanteix a les persones compreses en el seu camp d'aplicació, per realitzar una activitat professional o per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, la protecció adequada enfront de les contingències i en les situacions que es contemplen en la Llei General de la Seguretat Social.

La pensió no contributiva de jubilació assegura a tots els ciutadans majors de 65 anys i en estat de necessitat una prestació econòmica, assistència mèdic-farmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de manera insuficient per a tenir dret a una pensió contributiva.

Poden ser beneficiaris de la pensió no contributiva de jubilació els ciutadans espanyols i nacionals d'altres països, amb residència legal a Espanya que compleixen els següents REQUISITS:

• Manca d'ingressos suficients

Existeix manca quan les rendes o ingressos personals de què es disposi, en còmput anual per a 2024, siguin inferiors a 7.250,60 € anuals.

No obstant això, si les rendes o ingressos personals són inferiors a 7.250,60 € anuals i es conviu amb familiars, únicament es compleix el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seva unitat econòmica de convivència, siguin inferiors a les quanties que es recullen més endavant.

Existirà unitat econòmica de convivència en tots els casos de convivència del beneficiari amb altres persones unides amb aquell per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau. El parentiu per consanguinitat fins al 2n grau aconsegueix a: pares, avis, fills, nets i germans del sol·licitant.

a. Convivència només amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:

Nº convivents €/any
2 12.326,02
3 17.401,44
4 22.476,86
... ...

b. Si entre els parents consanguinis amb els quals conviu es troba algun dels seus pares o fills:

Nº convivents €/any
2 30.815,05
3 43.503,60
4 56.192,15
... ...

  • Específics de la pròpia pensió no contributiva de jubilació

1. Edat: Tenir seixanta-cinc o més anys.

2. Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de deu anys, en el període que mitjana entre la data de compliment dels setze anys i la de meritació de la pensió, dels quals dues han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.


La pensió no contributiva de jubilació és incompatible amb la pensió no contributiva d'invalidesa, amb les pensions assistencials, regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen determinats Fons Nacionals per a l'aplicació social de l'Impost i de l'Estalvi, i suprimides per la Llei 28/1992, de 24 de novembre, de Mesures Pressupostàries Urgents i amb els subsidis de garantia d'ingressos mínims i per ajuda de tercera persona contemplats pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, així com amb la condició de causant de l'assignació familiar per fill a càrrec major de 18 anys i amb discapacitat igual o superior al 65%.

La quantia individual de la pensió s'estableix en funció del nombre de beneficiaris de pensió no contributiva integrats a la mateixa unitat econòmica de convivència, dels ingressos personals i/o els de les persones que integren la unitat econòmica, i aquesta quantia no pot ser inferior. a 1.812,65 € anuals, que correspon al 25 per 100 de l'import íntegre per a l'any 2024


FONT d'aquesta informació: IMSERSO (Institut de Majors i Serveis Socials).