Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

PNC d'Invalidesa  -  Requisits

PNC.jpg

L’Estat a través de la Seguretat Social garanteix a les persones compreses en el seu camp d’aplicació, per realitzar una activitat professional contributiva o per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, la protecció adequada per fer front a les contingències i en les situacions que es contemplen a la Llei General de la Seguretat Social.

La pensió no contributiva d’invalidesa assegura a tots els ciutadans en situació d’invalidesa i en estat de necessitat una prestació econòmica, assistència médico-farmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no s’hagi cotitzat o se s’hagi cotitzat de forma insuficient per a tenir dret a una pensió contributiva.

Poden ser beneficiaris de la pensió no contributiva d’invalidesa els ciudatans espanyols i els nacionals d’altres països, amb residència legal en Espanya que compleixin els següents REQUISITS:

  • Manca d’ingressos suficients:

  Existeix manca quan les rendes o ingressos que es disposi, en còmput anual per a 2021, siguin inferiors a 5.899,60 € anuals.

  No obstant, si són inferiors a 5.899,60 € anuals i es conviu amb familiars, únicament es compleix el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seva unitat econòmica de convivència, siguin inferiors a les quanties establertes més endavant.

  Existirà unitat econòmica de convivència en tots els casos de convivència del beneficiari amb altres persones unides amb aquell per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau. El parentiu per consanguinitat fins al segon grau inclou a: pares, avis, fills, néts i germans del sol·licitant.

    a. Convivència tan sols amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:

    Nº  convivents €/any
    2 10.029,32
    3 14.159,04
    4 18.288,76
    ... ...

    b. Si entre els parents consanguinis amb els quals conviu es troba algun dels seus pares o fills:

    Nº convivents €/any
    2 25.073,30
    3 35.397,60
    4 45.721,90
    ... ...

     • Requísits específics de la pròpia pensió no contributiva d’invalidesa:
      • Edat: Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys.
      • Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
      • Discapacitat: Grau de discapacitat igual o superior al 65%.

     El dret a la pensió no contributiva d'invalidesa no impedeix  l'exercici d'aquelles activitats, siguin o no lucratives, compatibles amb la discapacitat de la persona pensionista i que no representin un canvi en la seva capacitat real pel treball.

     Les persones que amb anterioritat a l'inici d'una activitat laboral vinguessin percebent pensió no contributiva d'Invalidesa podran compatibilitzar la percepció de la pensió amb els ingressos derivats de l'activitat, durant els quatre anys següents a l'inici de l'activitat, si la suma de la quantia anual de la pensió que tingués reconeguda el pensionista i dels ingressos anuals que percebi o prevegi vagi a percebre de l'activitat laboral no superen 12.847,84 €. En cas d'excedir d'aquest límit, la quantia anual de la pensió es reduirà en la quantia necessària per no sobrepassar-ho. El límit indicat de 12.847,84 € és el resultat de sumar els imports anuals fixats en 2022 per a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (Iprem), que es xifra en 6.948,24 € i per a la pensió d'invalidesa no contributiva, que és de 5.899,60 €.

     La pensió no contributiva d’invalidesa és incompatible amb la pensió no contributiva de jubilació, amb les pensions assistencials (PAS) regulades a la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la que es creen determinats Fons Nacionals per a l'aplicació social de l'impost  i de l'Estalvi, i suprimides per la Llei 28, 1992, de 24 de novembre de Mesures Pressupustàries Urgents i amb els subsidis de garantia d’ingressos mínims (SGIM) i per ajuda de tercera persona (SATP) contemplats en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social , així com amb la condició de causant de l’assignació familiar per fill a càrrec amb discapacitat igual o superior al 65%.

     La quantia individual de la pensió s’estableix en funció del número de beneficiaris de pensió no contributiva integrats en la mateixa unitat econòmica de convivència, dels ingressos personals i/o de les persones que integren la unitat econòmica, de manera que aquesta quantia no pot ser inferior a 1.474,90 € anuals, que es correspon amb el 25% de l’import íntegre per a l’any 2022.

     La quantia individual establerta s’incrementa amb el complement per necessitat d’altra persona sempre que s’acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 75%, així com la necessitat del concurs d’una altra persona per a realitzar els actes esencials de la vida. L’import d’aquest complement per a l’any 2022 és de 2.949,80 € anuals.

     FONT d'aquesta informació: IMSERSO (Institut de Mayors i Serveis Socials).