Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Aspectes bàsics de la llei de dependència

TerceraEdad03.jpg

Què és, objecte i principis

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència és la llei que configura a l’Estat espanyol un sistema integral d’atenció a les persones que, perquè es troben en una situació d’especial vulnerabilitat, requereixen suport per desenvolupar les activitats essencials de la vida diària, assolir una major autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania; tot això, des d’una perspectiva global i amb la participació activa de tota la societat.


Objecte
La Llei reconeix un nou dret (universal i subjectiu) de la ciutadania a Espanya, el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones en situació de dependència.

Principis fonamentals
Com a principis fonamentals de la Llei, cal citar el caràcter universal i públic de les prestacions, l’accés a les prestacions en condicions d’igualtat i no-discriminació i la participació de totes les administracions públiques en l’exercici de les seves competències.