Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Normativa estatal

foto_boe.gif

Lleis:

Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generales de l'Estat per a l'any 2016

Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressuposts generales de l'Estat per a l'any 2015.

Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per al'any 2014.

Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals  de l'Estat per a l'any 2012

Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques invererses iel segur de dependència i per la que s'estableix determinada norma tributària.

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Reials decrets legislatius:

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s'aprova el Text Refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Reials decrets lleis:

Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE núm., de 14 de juliol).

(Vegeu els articles 22 i 23, les disposiciones addicionals 7a, 8a, 9a i 10a, les disposiciones transitòries 8a, 9a, 10a, 11a i 12a, i les disposiciones finals 1a, 5a i 15a)

Reial decret-llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria y financera per a la correcció del dèficit públic

(Vegeu la Disposició final 14a, de modificació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Dependència)

Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. (BOE núm. 126, de 24 de maig).
(Vegeu l’article 5, la disposició addicional sisena i la disposició transitòria tercera)

Reials decrets:

Reial decret 291/2015, de 17 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situación de dependència

Reial decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat

Reial decret 1593/2011 de 4 de novembre, pel que s’estableix el Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims

Reial decret 570/2011, de 20 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i s’estableixen les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per a l’exercici 2011.

Reial decret 569/2011, de 20 d’abril, pel qual es determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència per a l’exercici 2011.

Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Reial decret 374/2010, de 26 de març, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per a l’exercici 2010. 

Reial decret 373/2010, de 26 de març, pel qual es determina el nivell mínim de protecció garantit als beneficiaris del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència per a l’exercici 2010. 

Reial decret 99/2009, de 6 de febrer, pel qual se modifica el Reial es modifica el Reial decret 614/2007, d’11 de maig, sobre nivell mínim de protecció del sistema para l’autonomia i atenció a la dependència garantit per l’Administració General de l’Estat.  

Reial decret 73/2009, de 30 de gener de 2009, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per l’exercici 2009.  

Reial decret - Llei 9/2008, de 28 de novembre de 2008, pel que es creen un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial del Estat per la Dinamització de l’Economia i la ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per l’atenció a la finançament.  

Reial decret 179/2008, de 8 de febrer de 2008, pel que es modifica el Reial Decret 6/2008, d’11 de gener, sobre determinació del nivell mínim de protecció garantit als beneficiaris del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en el exercici 2008.  

Reial decret 7/2008, de 11 de gener de 2008, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència per a l’exercici 2008.  

Reial decret 6/2008, d’11 de gener de 2008, sobre determinació del nivell mínim de protecció garantit als beneficiaris del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en l’exercici 2008.  

Reial decret 727/2007, de 8 de juny de 2007, sobre criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.  

Reial decret 615/2007, de 11 de maig de 2007, pel que es regula la Seguritat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.  

Reial decret 504/2007, de 20 d’abril de 2007, pel que s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Inclou la correcció d’errades publicada en el BOE de 18 de maig de 2007).  

Reial decret 1197/2007, de 14 de setembre de 2007, per el que es modifica el Reial Decret 504/2007, de 20 de abril de 2007, en matèria de reconeixement de descans per maternitat en els casos de discapacitat del fill i de reconeixement de la necessitat d’assistència de tercera persona en les prestacions no contributives (Modificació del Reial decret que aprovà el barem de valoració de la situació de dependència).  

Barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal y Atenció a les persones en situació de dependència. 

Ordres Ministerials:

Ordre SSI/2371/2013, de 17 de desembre, per la qual es regula el Sistema d'Informació del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Ordre EHA/3566/2008, de 9 de desembre de 2008, per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Ministres de 5 de desembre de 2008 pel qual s’aprova la destinació del fons especial de l’Estat per a l’estímul de l’economia i l’ocupació, dotat pel Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre de 2008, i la seva distribució per departaments ministerials

Ordre ESD/1984/2008, de 4 de juliol de 2008, per la qual es crea la Comissió Especial per a la millora de la qualitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Ordre TAS/2632/2007, de 7 de setembre de 2007, per la qual es modifica l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre de 2003, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència

Ordre TAS/1459/2007, de 25 de maig de 2007, per la qual s’estableix el Sistema d’Informació del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència i es crea el corresponent fitxer de dades de caràcter personal 

Resolucions:

Resolució de 25 de juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualdat, per la qual es publica  l?Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència sobre criteris comuns, recomanacions i condicions mínimes dels plans d'atenció integral a menors de tres anys en situació de dependència o en risc de desenvolupa-la, i avaluació anual corresponent a l'exercici 2012 dels resultats de l'aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia i atenció a les persones en situació de dependència.

Resolució de 23 d'abril de 2013, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualdat per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Atenció a la Dependència sobre criteris, recomanacions i condicions mínimes per a l'elaboració dels plans de prevenció de les situacions de dependència i promoció de l'autonomia personal: dades bàsics del sistema d'informació del SAAD i Catàleg de referència de serveis socials.

Resolució de 13 de juliol de 2012, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualdat, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència per a la millora del sistema per a l'autonomía i atenció a la dependència.

Resolució de 23 de febrer de 2012, de la Secretaria d'Estat de Serveis Sociales i Igualdat, per la qual es publica el Conveni de colaboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al desenvolupament del marc de cooperació interadministrativa previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal y Atenció a les persones en situació de dependència y per a l'establiment y financiació del nivell de protecció acordat per a l'exercici 2011.

Resolució de 30 de setembre de 2011, de la Secretaria General de la Política Social i consum, per la qual es publica l'acord del Consell Territorial del sistema per a l'autonomia i atenció a la unitat, sobre criteris uniformes per a la conceptualització, desenvolupament i avaluació de bones pràctiques en el sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència.

Resolució del 3 d'agost de 2011, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l'acord sobre la determinació del contingut dels serveis de promoció de l’autonomia personal per persones reconegudes en situació de dependència en grau I.

Resolució de 15 de juny de 2011, de l’Institut de Majors y Serveis Socials, per la qual es publica l’Acord pel qual s’actualitzen les variables previstes en el Marc de Cooperació Interadministrativa i criteris de repartiment de crèdits de l’Administració General de l’Estat per al finançament durant 2010-2013 del nivell acordat, i s’aprova el repartiment de crèdits de l’Administració General de l’Estat per al finançament durant l’exercici 2011 del nivell acordat, previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Resolució de 4 de novembre de 2010, de la Secretaria General de Política Social y Consum, per la qual es publica l’Acord sobre els criteris per a determinar les intensitats de protecció dels serveis i l’import de les prestacions econòmiques per a les persones reconegudes en situació de dependència en grau I.

Resolució de 15 de juliol de 2010, de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juliol de 2010, pel qual s’aprova el marc de cooperació interadministrativa i els criteris de repartiment de crèdits de l’Administració General de l’Estat per al finançament durant 2010-2013 del nivell acordat previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Resolució de 29 de juny de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia y Atenció a la Dependència sobre modificació del barem de valoració de la situació de dependència establert en el Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril.

Resolució de 4 de febrer de 2010, de la Secretaria General de Política Social y Consum, per la qual es publica l'Acord per a la millora de la qualitat de la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Resolució de 4 de febrer de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, en matèria d’òrgans i procediments de valoració de la situació de dependència.

Resolució de 4 de novembre de 2009, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre objectius i continguts comuns de la informació del Sistema d’informació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Resolució de 4 de novembre de 2009, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre criteris comuns d’acreditació en matèria de formació i informació de cuidadors no professionals.

Resolució de 21 de maig de 2009, de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres d’8 de maig de 2009 pel qual s’aprova el marc de cooperació interadministrativa i els criteris de repartiment de crèdits de l’Administració General de l’Estat per al finançament durant l’any 2009 del nivell acordat, que preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre del 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Política Social, Famílies i Atenció a la Dependència i a la Discapacitat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre criteris comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i els serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Política Social, Famílies i Atenció a la Dependència i a la Discapacitat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre determinació de la capacitat econòmica del beneficiari i sobre els criteris de participació d’aquest en les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Resolució d’8 d’agost de 2008, de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, en la reunió del dia 1 d’agost de 2008, pel qual s’aprova el marc de cooperació interadministrativa i els criteris de repartiment de crèdits de l’Administració General de l’Estat per al finançament durant l’any 2008 del nivell acordat, previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Resolució de 18 de gener de 2008, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials i la Comunitat Autònoma d’Andalusia, per construir una residència model en l’atenció de gent gran en situació de dependència i unitat d’estades diürnes en Almeria.

Resolució de 20 de desembre de 2007, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i Afers Socials i la Generalitat de Catalunya per avaluar el sistema de valoració de la Dependència que preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i per al finançament dels equips de valoració de la Dependència en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Resolució de 16 de juliol de 2007, de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, sobre el procediment a seguir per reconèixer la situació de dependència i el dret a les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Resolució de 23 de maig de 2007, de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, per la qual es publica l’acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, pel qual s’estableixen els acords en matèria de valoració de la situació de dependència

Resolució de 23 de maig de 2007, de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres, pel qual s’aprova el marc de cooperació interadministrativa i els criteris de repartiment de crèdits de l’Administració General de l’Estat per finançar el nivell acordat, que preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Resolucions de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Política Social i Consum, per les quals es publiquen els darrers convenis de col•laboració entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes:

....Illes Balears

Resolució de 7 de gener de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica el Conveni de col•laboració entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al desenvolupament del marc de cooperació interadministrativa previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i per a l’establiment i finançament del nivell de protecció acordat per a l’exercici 2009.

Acords adoptats pel Consell Territorial de Serveis Socials i del SAAD