Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Actualització de les pensions per a 2021

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Presupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, estableix que la quantia de les pensions d' invalideça i jubilació de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva s'incrementarà en l'1'8 per cent respecte de la quantia establerta per a 2020, quedant l'import anual per a l'any 2021 en 5.639,20 euros anuals.

D'aquesta manera, en l'any  2021, la quantia de les pensions no contributives queda fixada en 5.639,20 euros íntegres anuals, que s'abonen en 12 mensualitats més dos pagues extraordinàries a l'any.

La quantía individual actualitzada per a cada pensionista s'estableix a partir del citat import i en funció del nombre de beneficis que visquin en el mateix domicili, de les seves rendes personals i/o de les de la seva unitat econòmica de convivència no podent ser la quantía inferior a la mínima del 25% de l'establerta.

      
              Quanties bàsiques per a 2021

Quantia  Anual Mensual
Íntegra 5.639,20 € 402,80 € 
Mínima 25% 1.409,80 € 100,70 €

Quan dins d'una mateixa familia convisquin més d'un beneficiari de pensión no contributiva, la quantia individual per a cadasqun d'ells és la següent:

Beneficiaris Anual Mensual
2 4.793,32 € 342,38 €
3 4.511,36 € 322,24 €
... ... ...